Skip to main content
Archív

Supplementum 2023/Supplement 2023

Kultúrne dejiny Supplementum 2023 / Cultural History Supplement 2023

V septembri 2023 vyšlo nové číslo časopisu Kutlúrne dejiny / In September 2023 was published a new issue of magazine Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles

PETER ZMÁTLO: Karol Anton Medvecký v slovenskej historiografii / Karol Anton Medvecký in Slovak historiography
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.6-35
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

DAVID PAPAJÍK: K počátkům životní dráhy významného šlechtice husitské doby v českých zemích Haška z Valdštejna / On the Beginnings of the Life of Hašek of Valdštejn, an Important Nobleman of the Hussite Period in the Czech Lands
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.36-58
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

MIROSLAV HUŤKA: Kauza Mikuláša de Frusten: uhorská augustiniánska provincia v druhej polovici 14. storočia / The case of Nikolas de Frusten: The Hungarian Augustinian province in the second half of the 14th century
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.59-69
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

PETER ŠOLTÉS: „Nepochybne nikde nie je blahodarný vplyv nemeckej kultúry tak nápadne viditeľný, ako na týchto obyvateľoch Karpát“. Národný charakter spišských Nemcov v štatistickej a topografickej literatúre 19. storočia / „Undoubtedly, nowhere is the beneficial influence of German culture so strikingly visible as on the inhabitants of the Carpathians.“ National character of the German inhabitants of Spiš in the statistical and topographic literature of the 19th century.
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.70-86
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

JÁN GOLIAN: Ako skúmať epidémie? Možnosti analýz cirkevných matrík pri výskume epidémií 19. storočia na území dnešného Slovenska / How to research epidemics? Possibilities of analyzing church registers in researching epidemics of the 19th century in the territory of today’s Slovakia
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.87-109
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

MICHAL MARŤÁK: Pavel Žiška ako „večný“ kandidát na biskupa / Pavel Žiška as an “eternal” candidate for bishop
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.110-121
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

PAVEL MAREK: K reflexi pastýřského listu slovenských biskupů z roku 1924 Československou stranou národně socialistickou / On the reflection of the Pastoral Letter of the Slovak bishops of 1924 by the Czechoslovak National Socialist Party
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.122-146
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

PATRIK GRIGER: Vývoj vzťahu Andreja Cvinčeka k episkopátu vo svetle jeho politickej činnosti pred prvou svetovou vojnou, v medzivojnovom období a v rokoch 1945 – 1948 / The development of Andrej Cvinček’s relationship to the episcopate in the light of his political activity before the First
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.147-163
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

PETER OLEXÁK: Politická spolupráca Andreja Cvinčeka a Jana Šrámka vo svetle nespracovanej osobnej korešpondencie z rokov 1927 – 1929 / Political cooperation between Andrej Cvinček and Jan Šrámek in the years 1927 – 1929
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.164-176
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

RADOMÍR VLČEK: Slovanství a jeho kult v československém prostředí 40. let 20. století / Slavism and its Cult in 1940’s Czechoslovak Discourse
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.177-204
STIAHNUŤ/DOWNLOAD