Skip to main content

Call for papers

Call for papers

V časopise Kultúrne dejiny chceme nadviazať na tradíciu európskeho bádania a poskytnúť priestor pre publikovanie nielen historikom, ale aj archeológom, filozofom, sociológom, teológom, kunsthistorikom, kulturológom, jazykovedcom a&nbspďalším, ktorí sa zaoberajú výskumom procesu sociálnych a&nbspkultúrnych zmien v dejinách. Privítame najmä štúdie, ktoré budú presahovať hranice jednotlivých spoločenskovedných a&nbsphumanitných disciplín, či už v&nbspzmysle interdisciplinarity alebo transdisciplinarity. Prijmeme aj recenzie, anotácie a správy z kultúrno-historickej oblasti.

Po doručení príspevku v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom alebo poľskom jazyku redakcia posúdi formálnu stránku textu. Akceptované texty budú postúpené dvom recenzentom, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a&nbsppochádzajú z odlišných pracovísk ako autor textu. Vzťah medzi autorom a recenzentmi je obojstranne anonymný. V&nbspprípade, že sú oba posudky pozitívne, text je prijatý po schválení redakčnou radou na publikovanie.

Ak sú oba záporné, text je odmietnutý. Ak je jeden posudok pozitívny a druhý negatívny, autor je hlavným redaktorom vyzvaný svoj text dopracovať. Následne bude opätovne posúdený. Príspevky v češtine, slovenčine, nemčine a polštine budú mať anglický abstrakt a resumé. Aspoň polovica obsahu časopisu bude vychádzať zo základného výskumu, prípadne prinesie nový pohľad na predstavovanú problematiku.

Čo sa týka jednotlivých rubrík časopisu, rozdelili sme ich podľa najlepšej skúsenosti odborných periodík na štúdie a články, diskusiu a polemiku, pramene, rozhovor, recenzie a anotácie, správy a krátky prehľad zaujímavých internetových adries. Samozrejme to neznamená, že v každom čísle musia byť zastúpené všetky rubriky, lebo musíme zohľadniť i rozsah čísla (počet strán). Profilácia časopisu bude naša spoločná úloha. Ďakujeme Vám.

Mailová adresa pre doručenie príspevkov: kulturnedejiny@ku.sk

Správcom tejto emailovej adresy je technický redaktor Mgr.&nbspMarek Hasák,&nbspPhD.