Skip to main content

Vyhlásenie o&nbsppublikačnej etike a&nbspnečestnosti

Vyhlásenie o publikačnej etike a nečestnosti

Časopis Kultúrne dejiny (KD) sa zaväzuje udržať najvyššie štandardy etiky publikovania a využíva všetky spôsoby zistenia praktík zneužívajúcich publikačnú tvorbu. Každý druh neetického správania je neakceptovateľný a časopis Kultúrne dejiny nebude tolerovať plagiátorstvo v akejkoľvek forme. Autori predkladajúci príspevky do Kultúrnych dejín prehlasujú, že obsah ich rukopisov je originálny. Ďalej podávajú uistenie o tom, že ich príspevok, ani jeho časť, nebol doposiaľ nikde publikovaný v žiadnom jazyku, a ani nie je v súčasnosti posudzovaný v inom periodiku. Nasledujúce povinnosti vymenované pre autorov, redaktorov, posudzovateľov a vydavateľa sú pre nich záväzné a zároveň s nimi musia dodržiavať zásady časopisu Kultúrne dejiny.

I. POVINNOSTI AUTOROV
1. Vykazovanie štandardov: Autori by mali prezentovať primerané výsledky ich pôvodného výskumu, ako aj objektívnu analýzu jeho významu. Nečestné a vedome nepresné údaje, predstavujúce neetické správanie, sú neakceptovateľné.
2. Originalita a plagiátorstvo: Autori by si mali byť istí, že píšu vo všeobecnosti originálne (pôvodné) práce a keď používajú práce alebo slová iných autorov, musia ich primerane a vhodne citovať.
3. Prístup k údajom a výhrada vlastníckeho práva: Autori by mali vo svojich rukopisoch prinášať prvotné nespracované údaje pre redakčné posudzovanie a musia uchovať tieto údaje vo vlastníctve.
4. Viacnásobné publikácie: Vo všeobecnosti by autor nemal publikovať rukopisy opisujúce v podstate rovnaký výskum vo viac ako v jednom časopise alebo primárnej publikácii. Ak autor svoj predošlý výskum (dielo) dopracováva alebo rozširuje, v úvode rukopisu uvedie presnú citáciu diela, na ktoré nadväzuje. Predložiť súbežne rovnaký rukopis do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické správanie ohľadom publikovania a je neakceptovateľné.
5. Priznanie zdrojov: Autori by mali poznať všetky pramene k uvádzaných údajom používaným vo výskume a citovať publikácie, ktoré sa relevantne dotýkajú výskumnej práce.
6. Autorstvo štúdie (článku): Autorstvo by malo byť limitované na tých, ktorí mali podstatný prínos do tvorby, vzhľadu, spracovania alebo interpretácie predmetnej štúdie (článku). Všetci tí, ktorí podstatne prispeli do diela, by mali byť uvedení ako spoluautori.
7. Zverejnenie finančnej podpory a konflikty záujmu: Všetci autori by mali zverejniť vo svojom rukopise všetky finančné alebo iné podstatné konflikty záujmu, ktoré by mohli mať vplyv na výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory na projekt by mali byť zverejnené.
8. V prípade, že je text autora výstupom z projektu, je potrebné uviesť mená spoluriešiteľov projektu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov v recenznom posudzovaní.
9. Základné nedostatky v publikovaných prácach: Ak objaví autor v akomkoľvek čase podstatné nedostatky alebo nepresnosti v predkladanom rukopise, potom tieto chyby alebo nepresnosti musí oznámiť redaktorovi.
10. Ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa povinností autorov pozri tiež Pokyny pre autorov.

II. POVINNOSTI REDAKTOROV
1. Rozhodnutie o publikovaní: Vedúci redaktor (-i) Kultúrnych dejín môže (-u) prijať, odmietnuť alebo požadovať úpravy príspevkov ponúkaných časopisu na publikovanie.

2. Posudzovanie rukopisov: Po doručení príspevku v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom alebo poľskom jazyku sa posúdi formálna stránku príspevku. Vedúci redaktor musí zaistiť, aby každý rukopis bol od začiatku hodnotený ďalším redaktorom (spolueditorom), ktorý môže použiť vhodný software na zistenie originality (pôvodnosti) obsahu rukopisu.

Po absolvovaní tohto testu je rukopis poslaný dvom posudzovateľom na anonymné posúdenie a každý z nich dá odporúčanie na publikovanie rukopisu v predloženej podobe, alebo odporučí jeho prepracovanie či odmietnutie. Obdobie posudzovania rukopisu je do 30 dní.

3. Fair Play: Rukopisy budú posúdené v tom zmysle, či spĺňajú všetky náležitosti z hľadiska ich intelektuálnej kvality bez ohľadu na autorovu príslušnosť k rase, pohlaviu, sexuálnej orientácii, vierovyznaniu, etnickému pôvodu, občianstvu alebo politickému zameraniu.
4. Zverejnenie a konflikt záujmov: V prípade, že sú oba posudky pozitívne, text je prijatý po schválení redakčnou radou na publikovanie. Ak sú oba záporné, text je odmietnutý. Ak je jeden posudok pozitívny a druhý negatívny, autor je hlavným redaktorom vyzvaný svoj text dopracovať. Následne bude opätovne posúdený. Nepublikované materiály zverejnené v predloženom rukopise nesmie použiť nikto, kto má prístup k rukopisu, vo svojom vlastnom výskume, a to bez výslovného písomného súhlasu autora.
5. Utajenie: Vedúci redaktor musí zabezpečiť, aby informácie ohľadom rukopisov predložených autormi boli udržané v tajnosti. Vzťah medzi autorom a recenzentmi je obojstranne anonymný.
6. Rozvoj: Redaktori sa musia snažiť uspokojovať potreby autorov a čitateľov, neustále zlepšovať kvalitu časopisu, zvyšovať kvalitu publikovaných príspevkov a podporovať slobodu slova.

III. POVINNOSTI POSUDZOVATEĽOV
1. Promptnosť: Akceptované texty budú postúpené dvom recenzentom, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a pochádzajú z odlišných pracovísk, ako autor textu. V prípade, že posudzovateľ (-ka) vie, že nie je schopný (-á) skompletizovať posudok rukopisu v rámci dohodnutého termínu, potom tento (táto) posudzovateľ (-ka) musí komunikovať s redaktorom tak, aby rukopis bol poslaný inému posudzovateľovi.
2. Utajenie: Informácie týkajúce sa rukopisov autorov by mali zostať utajené a malo by sa s nimi zaobchádzať ako s privilegovanými informáciami.
3. Priznanie zdrojov: Posudzovatelia rukopisu si musia byť istí, že autori poznajú všetky pramene využívané vo výskume. Všetky druhy podobnosti alebo kolidovania medzi posudzovanými rukopismi a ďalšími publikovanými prácami, o ktorých má posudzovateľ vedomosti, musia byť okamžite oznámené redaktorovi.
4. Normy objektivity: Posudzovatelia by si mali počínať objektívne. Nemala by u nich existovať osobná kritika (zaujatosť) voči autorovi. Posudzovatelia by mali vyjadrovať svoje názory jasne s vysvetľujúcimi argumentmi.
5. Konflikty záujmu: Posudzovatelia by nemali posudzovať rukopisy, v ktorých je zrejmý konflikt záujmu vyplývajúci z pracovných vzťahov, spolupráce alebo iných kontaktov s autormi, spoločnosťami alebo inštitúciami.

IV. POVINNOSTI VYDAVATEĽA
Vydavateľ definuje vzťah medzi vydavateľom, redaktormi a ďalšími zmluvnými stranami, rešpektuje dôvernosť (napríklad voči účastníkom výskumu, autorom, odborným hodnotiteľom), chráni duševné vlastníctvo a autorské práva, tiež podporuje redakčnú nezávislosť.

(Vyhlásenie o publikačnej etike a publikačnej nečestnosti v časopise Kultúrne dejiny bolo inšpirované normami spoločností Elsevier a COPE/Committee on Publication Ethics).