Autorský manuál

Zásady pre editovanie textov a zaslanie finálnej podoby príspevku:

Plné texty príspevkov prosíme doručiť elektronicky ako prílohu e-mailu (na adresu <kulturnedejiny@ku.sk>). Zaslané štúdie budú publikované až po odporúčaní najmenej dvoch oponentov a po schválení redakčnou radou časopisu.

Formát súboru:
Súbor je potrebné dodať v jednom z týchto formátov: .doc, .docx, .rtf.

Úprava príspevku:
Font Times New Roman (veľkosť základného textu 12 bodov), bez formátovania (A4, text zarovnaný doľava, jednoduché riadkovanie, bez tabulátorov, odsadení a pod.). V prípade, že vyžadujete nejakú zvláštnu grafickú úpravu textu, prosíme doručiť jednu verziu Vášho súboru tak upravenú vo formáte PDF (podľa Vašich predstáv) a jednu bez úpravy.

Rozsah:
Rozsah štúdií obmedzujeme na 40 normovaných strán. Odporúčame 15 – 25 normostrán formátu A4. Rozsah recenzií odporúčame na 10 000 – 15 000 znakov, vrátane medzier. Rozsah anotácií a správ odporúčame na 4 000 – 6 000 znakov, vrátane medzier.

Členenie textu:
Názov; podnázov (ak je); meno autora/ov, pracovisko/á (vrátane adresy), e-mailový kontakt; abstrakt v angličtine (okolo 250 slov); kľúčové slová (do 6); text príspevku (úvod, jadro, záver); dlhšie resumé v anglickom jazyku (500 – 900 slov, iba kvalitný preklad).
Prosíme, aby ste kládli dôraz predovšetkým na logické členenie textu (na kapitoly a podkapitoly). Text však netreba príliš rozdeľovať. Poznámky pod čiarou pri štúdiách sú nutné (10 bodov). Za textom je potrebné uviesť použité pramene a literatúru.

Vkladanie obrázkov a ilustrácií:
Všetky ilustračné materiály – obrázky, schémy, tabuľky a pod. – prosíme dodať ako osobitné súbory vo formáte .tiff alebo .jpg, pričom v texte je potrebné vyznačiť, kam sa majú umiestniť (prázdny riadok, riadok s textom „obrázok č. x,“). Všetky obrázky musia byť vybavené popisom. Popisy k obrázkom sa musia umiestniť na konci súboru v podobe: „Obr. x. Text popisu.“ („Tab.“ pre tabuľky). Pri úprave textu budú umiestnené pri ilustrácii, na ktorú sa vzťahujú. Snažte sa ilustrácie dodať v tlačovej kvalite, t.j. minimálne 300 dpi rozlíšenia, rozmer o veľkosti pohľadnice 10×15 cm. Kvalita nižšia ako 100 dpi nebude akceptovaná. Treba počítať s možnosťou zmenšenia obrazového materiálu.

Citácie a zoznamy bibliografických odkazov:
Pri citáciách používame normu STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. V celom texte je nutné dodržiavať jednotný spôsob citovania. Pri skrátených odkazoch na už uvedené zdroje využívame prvé slová názvu práce. Uvádzame niekoľko príkladov:

Odkaz na monografiu:
1 KRAJČOVIČ, Rudolf. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 32.
2 SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián. Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice : Výchoslovenské vydavateľstvo, 1991, s. 85 – 89.

Odkaz na monografiu s viac ako 3 autormi:
3 DVORSKÝ, Peter et al. Ružomberok. Monografia mesta. Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2009, s. 145 – 147.

Odkaz na zborník celkovo:
4 LABUDA, Jozef (ed.). Montánna archeológia na Slovensku. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2005.
Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.
Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori, prekladatelia…) sa uvádzajú za názvom práce.
5 Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách na Slovensku, ktoré usporiadala Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Žiari nad Hronom 26. – 28. mája 1987 na Počúvadle. Ed. Richard Marsina. Martin : Osveta pre ONV v Žiari nad Hronom, 1990.

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
6 BARTOŠ, Martin. Středověké dobývání v Kutné Hoře. In NOVÁČEK, Karel (ed.). Těžba a zpracování drahých kovů : sídelní a technologické aspekty. Praha : Archeologický ústav Akademie věd ČR, 2004, s. 137 – 201.

Odkaz na štúdiu publikovanú v časopise:
7 OLEXÁK, Peter. Obvinenie z korupcie: nástroj politického boja v rámci slovenského národného hnutia začiatkom 20. storočia. In Historický časopis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 85 – 104. https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.1.4

Odkaz na už uvedený zdroj:
V ďalších opakujúcich sa poznámkach uvádzame prvé slová názvu zdroja:
8 KRAJČOVIČ, Živé kroniky, s. 30.
9 BARTOŠ, Středověké dobývání, s. 138 – 139.
10 OLEXÁK, Obvinenie z korupcie, s. 90

Odkaz na zdroj z internetu:
11 BABIC, Marek. Svätec v 4. storočí. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti 1 [on-line]. Eds. Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava : Chronos, 2006, s. 39 – 53. Dostupné na internete: <http://www.studia-christiana.net/images/pdfka/58_babic.pdf> [19. 2. 2014]

Ďalšie vysvetlivky:
– Skratky b. m., b. r., b. v. znamenajú: bez miesta vydania, bez roku vydania, bez uvedeného vydavateľstva.
– V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridáva k príslušnému miestu vydania a oddeľuje bodkočiarkou: Bratislava : Veda; Praha : Lidové noviny, 1999.
– Ak je spomenutých viac miest vydania a iba jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Kraków : Chronos, 1956.
– Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s. (nie str.), ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách prameňov aj číslované, je potrebné uvádzať okrem strán i ich číslo.
– Odkaz na archívne pramene: uveďte najprv názov archívu, názov archívneho fondu, potom signatúru resp. inventárne číslo dokumentu, prípadne citovanú stranu. Príklad: Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA P), fond (ďalej f.) Okresný úrad v Prešove (ďalej OÚP), kartón (ďalej k.) 12, č. j. 23/1925 adm.

Autor je povinný pre každú položku v zozname bibliografických odkazov overiť či existuje jej identifikátor DOI. Ak má citovaný výstup DOI pridelené, je potrebné tento identifikátor vo forme https://doi.org/… dopísať k bibliografickému odkazu. Na overenie pridelenia DOI možno použiť databázu Crossref prostredníctvom bezplatnej služby: Simple Text Query Form https://apps.crossref.org/simpleTextQuery