Skip to main content

Autorský manuál

ZÁSADY PRE EDITOVANIE TEXTOV A ZASLANIE FINÁLNEJ PODOBY PRÍSPEVKU:

Plné texty príspevkov prosíme doručiť elektronicky ako prílohu e-mailu (na adresu <kulturnedejiny@ku.sk>). Zaslané štúdie budú publikované až po odporúčaní najmenej dvoch oponentov a po schválení redakčnou radou časopisu.

Formát súboru:

Súbor je potrebné dodať v jednom z týchto formátov: .doc, .docx, .rtf.

Úprava príspevku:

Font Georgia (veľkosť písma 12), bez formátovania (A4, text zarovnaný z oboch strán, jednoduché riadkovanie, bez tabulátorov, odsadení a pod.). Poznámky pod čiarou font Georgia vo veľkosti písma 10. V prípade, že vyžadujete zvláštnu grafickú úpravu textu, prosíme doručiť jednu verziu Vášho súboru upravenú vo formáte PDF podľa Vašich predstáv a jednu bez úpravy.

 

Rozsah:

Prijímame štúdie v rozsahu 20 – 30 normostrán. Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť i o prijatí dlhších textov.

Rozsah recenzií odporúčame 10 000 – 15 000 znakov, vrátane medzier.

Rozsah anotácií a správ odporúčame 4 000 – 6 000 znakov, vrátane medzier.

Členenie textu:

Názov (veľkosť textu č. 14 );

podnázov (ak je);

meno autora/ov;

názov v angličtine;

abstrakt v angličtine (max. 250 slov);

kľúčové slová (do 6);

text príspevku;

zoznam použitých zdrojov (v poradí: pramene, dobová tlač, zoznam bibliografických odkazov, elektronické zdroje);

dlhšie resumé (Summary) v anglickom jazyku (500 – 900 slov, iba kvalitný preklad);

meno autora/ov;

pracovisko/á (vrátane adresy);

e-mailový kontakt;

ORCID ID autora.

Prosíme, aby ste kládli dôraz predovšetkým na logické členenie textu (na kapitoly a podkapitoly). Ak sa v texte vyskytujú názvy kapitol, píšu sa v kurzíve. Napr. Úvod alebo Záver (veľkosť písma 12). Text však netreba príliš rozdeľovať. Poznámky pod čiarou pri štúdiách sú nutné. Za textom je potrebné uviesť zoznam použitých prameňov a literatúry.

VKLADANIE OBRÁZKOV A ILUSTRÁCIÍ:

Všetky ilustračné materiály – obrázky, schémy, tabuľky a pod. – prosíme dodať ako osobitné súbory vo formáte .tiff alebo .jpg, pričom v texte je potrebné vyznačiť, kam sa majú umiestniť (prázdny riadok, riadok s textom „obrázok č. X“). Všetky obrázky musia byť vybavené popisom, ktorý je umiestnený pod obrázkom. Popisy k obrázkom sa musia umiestniť aj na konci súboru v podobe: „Obr. č. X a Text popisu“ alebo „Tab.“ pre tabuľky; „Graf.“ pre grafy. Pri úprave textu budú umiestnené pri ilustrácii, na ktorú sa vzťahujú. Ilustrácie treba dodať v tlačovej kvalite, t.j. minimálne 300 dpi, rozmer veľkosti pohľadnice 10×15 cm. Nižšia kvalita nebude akceptovaná. Treba počítať s možnosťou zmenšenia obrazového materiálu.

 

Citácie a zoznamy bibliografických odkazov:

Pri citáciách používame normu STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. V celom texte je nutné dodržiavať jednotný spôsob citovania. Pri skrátených odkazoch na už uvedené zdroje využívame prvé slová názvu práce. Uvádzame niekoľko príkladov:

Odkaz na archívne pramene v texte:

Uveďte najprv názov archívu, názov archívneho fondu, potom signatúru, resp. inventárne číslo dokumentu prípadne citovanú stranu.

Viac nájdete v uvedených príkladoch:

Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA Prešov), fond (ďalej f.) Okresný úrad v Prešove (ďalej OÚP), kartón (ďalej k.) 12, č. j. 23/1925 adm.

Archív Spolku sv. Vojtecha v Trnave (ďalej ASSV Trnava), fond (ďalej f.) 158/9a, List F. R. Osvalda K. A. Medveckému, 29. 3. 1923.

Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA Bratislava), Ústredňa štátnej bezpečnosti (ďalej ÚŠB), fond (ďalej f.) 209, kartón (ďalej k.) 10, hlásenie z 20. 5. 1940.

Archív biskupského úradu v Trnave (ďalej ABÚ Trnava), fond (ďalej f.) Apoštolská administratúra, 1935, č. 1416.

Opakované zápisy je potrebné skracovať:

ŠA Prešov, f. OÚP, k. 12, č. j. 23/1925 adm.

SNA Bratislava, f. ÚŠB, f. 209, k. 10, list Tománka prezidentovi Slovenskej republiky J. Tisovi z 8. 4. 1940.

 

Archívne pramene v zozname na konci práce:

Štátny archív v Prešove, fond Okresný úrad v Prešove.

Archív Spolku sv. Vojtecha v Trnave, fond 158/9a.

Slovenský národný archív v Bratislave, fond Anton Štefánek.

 

Odkaz na dobovú tlač v texte:

Katolícke noviny, 26. 6. 1920, roč. 2, č. 26, s. 1 – 2.

Chýrnik. In Roľnícke hlasy, 21. 9. 1924, roč. 5, č. 39, s. 3.

Boj medzi ľudákmi. In Slovenský denník, 1927, roč. 10, č. 10, s. 2.

 

Dobová tlač v zozname na konci práce:

Katolícke noviny, 1919 – 1921.

Roľnícke hlasy, 1925.

Slovenský denník, 1927.

 

Odkaz na monografiu v texte:

BABIC, Marek. Od antiky k stredoveku : dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 290.

Monografia v zozname na konci práce:

BABIC, Marek. Od antiky k stredoveku : dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009.

 

Odkaz na monografiu s viac ako 3. autormi v texte:

DVORSKÝ, Peter et al. Ružomberok. Monografia mesta. Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2009, s. 145 – 147.

 

Monografia s viac ako 3. autormi v zozname na konci práce:

DVORSKÝ, Peter et al. Ružomberok. Monografia mesta. Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2009.

 

Odkaz na zborník celkovo:

ZMÁTLO, Peter (ed.). Ružomberský historický zborník I. Zborník vydaný z príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008.

Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.

Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori, prekladatelia atď), sa uvádzajú za názvom práce.

Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o banských mestách na Slovensku, ktoré usporiadala Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štátnym okresným archívom v Žiari nad Hronom 26. – 28. mája 1987 na Počúvadle. Ed. Richard Marsina. Martin : Osveta pre ONV v Žiari nad Hronom, 1990.

 

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci v texte:

MARŤÁK, Michal. Reflexia HSĽS na stránkach spišskej agrárnej regionálnej tlače. In HUŤKA, Miroslav – ZMÁTLO, Peter (eds.). Ružomberský historický zborník II. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008, s. 177.

BABIC, Marek. Kresťanská antika. Náboženské prostredie v Rímskej ríši v období vzniku kresťanstva. In NOVOTNÁ, Mária (ed.). Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma. Trnava : VEDA, 2006, s. 540.

HUŤKA, Miroslav. Stredoveké Uhorsko (Slovensko). In HUNČAGA, Gabriel – HUŤKA, Miroslav. Žobravé rehole a stredoveké mestá (pôsobenie mendikantov v stredovekom urbánnom prostredí). Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, s. 152.

 

Štúdia v zborníku alebo v kolektívnej práci v zozname na konci práce:

MARŤÁK, Michal. Reflexia HSĽS na stránkach spišskej agrárnej regionálnej tlače. In HUŤKA, Miroslav – ZMÁTLO, Peter (eds.). Ružomberský historický zborník II. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008, s. 175 – 182.

BABIC, Marek. Kresťanská antika. Náboženské prostredie v Rímskej ríši v období vzniku kresťanstva. In NOVOTNÁ, Mária (ed.). Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma. Trnava : VEDA, 2006, s. 533 – 562.

HUŤKA, Miroslav. Stredoveké Uhorsko (Slovensko). In HUNČAGA, Gabriel – HUŤKA, Miroslav. Žobravé rehole a stredoveké mestá (pôsobenie mendikantov v stredovekom urbánnom prostredí). Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, s. 139 – 260.

 

Odkaz na štúdiu publikovanú v časopise v texte:

MAREK, Pavel. K reflexi pastýřského listu slovenských biskupů z roku 1924 Československou stranou národně socialistickou. In Kultúrne dejiny, 2023, roč. 14, Supplement, s. 136. https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.122-146

VLČEK, Radomír. Česko-ruská jednota jako příklad spolku česko-ruské vzájemnosti. In Kultúrne dejiny, 2020, roč. 11, č. 1, s. 37.

 

Štúdia publikovaná v časopise v zozname na konci práce:

MAREK, Pavel. K reflexi pastýřského listu slovenských biskupů z roku 1924 Československou stranou národně socialistickou. In Kultúrne dejiny, 2023, roč. 14, Supplement, s. 122 – 146. https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.122-146

VLČEK, Radomír. Česko-ruská jednota jako příklad spolku česko-ruské vzájemnosti. In Kultúrne dejiny, 2020, roč. 11, č. 1, s. 34 – 55.

 

Odkaz na už uvedený zdroj v texte:

V ďalších opakujúcich sa poznámkach uvádzame priezvisko a prvé slová názvu zdroja v kurzíve:

BABIC, Od antiky k stredoveku, s. 46.

MAREK, K reflexi pastýřského listu, s. 130.

Je možné používať aj „Ibidem“, a to v skrátenej forme:

MAREK, K reflexi pastýřského listu, s. 130.

Ibid., s. 130.

Odkaz na zdroj z internetu v texte:

GOLIAN, Ján. Prvá dáma slovenského národa. Anička Jurkovičová Hurbanová. In  GOLIAN Ján – MOLDA, Rastislav (eds.). (Ne)obyčajné príbehy žien. Ružomberok : Society for Human studies, 2019, s. 44 [on-line].  Dostupné na internete: < https://www.academia.edu/88480497/Prv%C3%A1_d%C3%A1ma_slovensk%C3%A9ho_n%C3%A1roda_Ani%C4%8Dka_Jurkovi%C4%8Dov%C3%A1_Hurbanov%C3%A1> [27. 10. 2023]

MARŤÁK, Michal. Pavel Žiška ako „večný“ kandidát na biskupa. In Kultúrne dejiny, 2023, roč. 14, Supplementum, s. 120 [on-line]. Dostupné na internete: http://kulturnedejiny.ku.sk/new/wp-content/uploads/2023/09/cultural-history-2023-supplement-article-6.pdf [27. 10. 2023] https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.110-121

 

Zdroj z internetu v zozname na konci práce:

GOLIAN, Ján. Prvá dáma slovenského národa. Anička Jurkovičová Hurbanová. In  GOLIAN Ján – MOLDA, Rastislav (eds.). (Ne)obyčajné príbehy žien. Ružomberok : Society for Human studies, 2019, s. 24 – 53. [on-line].  Dostupné na internete: < https://www.academia.edu/88480497/Prv%C3%A1_d%C3%A1ma_slovensk%C3%A9ho_n%C3%A1roda_Ani%C4%8Dka_Jurkovi%C4%8Dov%C3%A1_Hurbanov%C3%A1> [27. 10. 2023]

MARŤÁK, Michal. Pavel Žiška ako „večný“ kandidát na biskupa. In Kultúrne dejiny, 2023, roč. 14, supplementum, s. 110 – 121 [on-line].  Dostupné na internete: http://kulturnedejiny.ku.sk/new/wp-content/uploads/2023/09/cultural-history-2023-supplement-article-6.pdf [27. 10. 2023] https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.110-121

 

ĎALŠIE VYSVETLIVKY:

– Skratky “[s. d.]“ – sine data, “[s. l.]“ – sine loco, “[s. n.]“ – sine nomine, znamenajú: bez roku vydania, bez miesta vydania, bez uvedeného názvu vydavateľstva.

– V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridáva k príslušnému miestu vydania a oddeľuje bodkočiarkou: Bratislava : Veda; Praha : Lidové noviny, 1999.

– Ak je spomenutých viac miest vydania a iba jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Kraków : Chronos, 1956.

– Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s. (nie str.), ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách prameňov aj číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj ich číslo.

Autor je povinný pre každú položku v zozname bibliografických odkazov overiť či existuje jej identifikátor DOI. Ak má citovaný výstup DOI pridelené, je potrebné dopísať tento identifikátor vo forme https://doi.org/… k bibliografickému odkazu. Na overenie pridelenia DOI možno použiť databázu Crossref prostredníctvom bezplatnej služby: Simple Text Query Form.

https://apps.crossref.org/simpleTextQuery