Skip to main content
Archív

Aktuálne číslo/Current issue

Kultúrne dejiny 01/2024 / Cultural History 01/2024

V máji 2024 vyšlo nové číslo časopisu Kutlúrne dejiny / In May 2024 was published a new issue of magazine Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles

TOMÁŠ NEJESCHLEBA: Poznání sebe sama a teleologie v renesanční anatomii na příkladu Jesseniovy Pražské pitvy / Self-knowledge and Teleology in Renaissance Anatomy on the Example of Jessenius’ Prague Anatomy
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2024.15.1.6-19
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

PATRIZIA ŠUŠOVÁ PRANDO – MARTA B. ZÁGORŠEKOVÁ: Myslenie Svätopluka Štúra a Benedetta Croceho: neznáme paralely z kontextu obdobia totalitných režimov v Európe / The Thought of Svätopluk Štúr and Benedetto Croce: Unknown Parallels from the Context of the Period of Totalitarian Regimes in Europe
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2024.15.1.20-36
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

IVAN A. PETRANSKÝ: Miesto histórie vo vývoji kultúrnych vzťahov medzi Československom a Talianskom v rokoch 1948 – 1989 / The Place of History in the Development of Cultural Relations between Czechoslovakia and Italy between 1948 and 1989
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2024.15.1.37-58
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

TERÉZIA RONČÁKOVÁ: O čom rozmýšľali a písali mladí katolíci na konci 80. rokov 20. storočia? Analýza čitateľských príspevkov pre samizdatový časopis Zrno / The Thinking and Writing of Young Catholics at the End of 1980s. An Analysis of Texts Sent by Readers to the Samizdat Magazine Zrno
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2024.15.1.59-86
STIAHNUŤ/DOWNLOAD


Pramene, preklady / Sources, Translations

PETER FRAŇO: Polemika medzi cisárom Hadriánom a filozofom Epiktétom / Dialogue between the Emperor Hadrian and Epictetus the Philosopher
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2024.15.1.87-100
STIAHNUŤ/DOWNLOAD


Recenzie/Reviews

HURBANIČ, Martin – IVANČÍK, Matej – ZUPKA, Dušan. Stredná Európa v premenách času : Štúdie k sociálnym dejinám. (Samuel Červeňanský)
FURMANIK, Martin – KUČEROVÁ, Marta – STAŇOVÁ MICHALKOVÁ, Mária – ŠTEVÍK, Miroslav. Dejiny Nemcov na Spiši. (Patrik Griger)
RAJLICH, Jiří – MAJTENYI, David. Říkali jim Španěláci. (Štefan Dvorský)
GROMAN, Marin. Kriegel – Voják a lékař komunismu. (Štefan Dvorský)
ČECHOVÁ, Františka. Ecce homo! Krížová cesta dona Titusa Zemana, mučeníka za záchranu kňazských povolaní. (Annamária Adamčíková)
SCHOLTEN, Koen – ENENKEL, A.E. Karl – MIERT, Dirk van (eds.). Memory and Identity in the Learned World. Community Formation in the Early Modern World of Learning and Science. (Katarína Jančová)

STIAHNUŤ/DOWNLOAD


Anotácie/Annotations

BESEDIČ, Martin. Pečate bratislavských cechov. (Kamila Píšová)
NOVOTNÁ, Mária (ed.). In Nomine civitatis Leutscha. (Kamila Píšová)
KONEČNÝ, Peter (ed.). Zborník Slovenského banského múzea XXVII. (Štefan Dvorský)
TURÓCI, Martin. Železničky Žilinskej župy, Veľká kniha o takmer zabudnutých dopravných koridoroch. (Štefan Dvorský)
PAPAJÍK, David. Všeobecné dějiny středověku v dobových dokumentech. Vysokoškolská učebnice. (Annamária Adamčíková)
FILIPOVIĆ, Emir Omar. Kotromanići. Stvaranje i oblikovanje dinastičkog identiteta u srednjovjekovnoj Bosni. (Tomáš Pastucha)
TAKÁCSOVÁ KOLÁŘOVÁ, Kornélia (ed.). Ženy ve středověku: zakladatelky, mecenášky, matky. (Samuel Červeňanský)

STIAHNUŤ/DOWNLOAD


Správy/News

 Konferencia: V šľapajach svätého Františka z Assisi, Katolícka univerzita v Ružomberku, 20. novembra 2023.

STIAHNUŤ/DOWNLOAD