Archív

01/2022

By 30 novembra, 20223 februára, 2023No Comments

Kultúrne dejiny 01/2022 / Cultural History 01/2022

V máji 2022 vyšlo nové číslo časopisu Kutlúrne dejiny / In May 2022 was published a new issue of magazine Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles


„Jednotlivci, ale aj celé národy, ktoré sa nepoučia „zo svojej histórie“ sú odsúdení na zabudnutie.“
Rozhovor s historikom Ðurom Hardim

Stiahnuť / Download

KOVÁR, Branislav. Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností (Samuel Červeňanský)

SLEPIČKA, Martin. Úcta k svatému Jeronýmovi v českém středověku. K 1600. Výročí církevního otce svatého Jeronýma. (Tomáš Pastucha)

VODIČKA, Ondřej. Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek.(Patrik Griger)

LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou. (Patrik Griger)

ŠKÁZMEROVÁ, Ľubica. Príbeh učiteľa. Jozef Sivák v školských službách 1918 – 1944. (Michal Marťák)

ILIEVOVÁ, Ľubica et al. Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža (Pavol Jakubčin)

ŠMÍD, Marek – PETRÁČEK, Tomáš. Vatikán a druhá světová válka (Peter Olexák)

GLOSSOVÁ, Marta. „Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium“. Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl v rokoch 1948 – 1960 (Miriama Filčáková)

Stiahnuť / Download

JELÍNEK, Pavol (ed.). Čriepky : Zborník Martine Kušnírovej in memoriam.  (Tomáš Pastucha)

PRUDOVIČ, Marek. Ústava rímskej republiky. (Pavol Vlček)

WRIGHT, Nicholas Thomas. Pavol: Život a dielo apoštola národov. (Samuel Červeňanský)

VRÁBEL, Ferdinand. Vlastenci a hrdinovia : Slováci v prvom odboji.(Lukáš Tkáč)

SNYDER, Timothy. Čierna zem: Holokaust ako história a varovanie.(Samuel Červeňanský)

HLAVINKA, Ján – SALNER, Peter (ed.). Tábor smrti Sobibor : Dejiny a odkaz. (Lukáš Tkáč)

Stiahnuť / Download

Krištof Kolumbus na internete/Christopher Columbus on the Internet

Stiahnuť / Download


PhDr. Eva Veselovská, PhD.; Ústav hudobnej vedy SAV v. v. i.; SK-841 04 Bratislava 4; Dúbravska cesta 9; eva.veselovska@savba.sk

PaedDr. Mária Beláková, PhD.; Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry; SK-918 43 Trnava; Priemyselná 4; maria.belakova@truni.sk

doc. Pavol Matula, PhD.; Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra histórie; SK-813 34 Bratislava; Račianska 59; matula@fedu.uniba.sk

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta; Katedra histórie; SK-04001 Košice; Moyzesova 9; peter.borza@upjs.sk

PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD.; Krajský pamiatkový úrad Prešov; SK-08001 Prešov; Hlavná 115; anton.liska@pamiatky.gov.sk 

Mgr. Mgr. Anabela Katreničová, Ph.D.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta; Katedra klasickej filológie; SK-04001 Košice; Moyzesova 9; anabela.katrenicova@upjs.sk