Skip to main content
01-2023

Kultúrne dejiny 01/2023 / Cultural History 01/2023

V máji 2023 vyšlo nové číslo časopisu Kutlúrne dejiny / In May 2023 was published a new issue of magazine Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles

STANISLAVA MOYŠOVÁ: Cestopisno-memoárová próza 18. storočia vo francúzštine: literárne črty Pamätí baróna Františka Tótha a ich miesto v súdobej literárnej tvorbe / Memorialistic Travelogues written in French in 18th century: Memoirs of Baron Francis de Tott and its place in the Context of contemporary literary production
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.1.6-22
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

TOMÁŠ MRÁZEK: Slovenské košele ako príklad vzájomného ovplyvňovania mestského a tradičného odevu / Slovak shirts as an example of mutual influence of urban and traditional clothing
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.1.23-43
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

KAMILA BUDROWSKA: Censorship of literature in Poland under communism (1944 – 1990). Summary of research and new perspectives
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.1.44-66
STIAHNUŤ/DOWNLOAD

FRANTIŠEK ŠIMON – JANA BALEGOVÁ: Oslava Uhorska v básni Juraja Henischa / A celebration of Hungary in a poem by Georg Henisch
DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.1.67-76
STIAHNUŤ/DOWNLOAD


Polemika/Disputation

STANISLAV GUBANČOK: Prípad jednej nešťastnej anotácie, pseudovedeckého zborníka a zamyslenie sa nad indoeuropeistikou na Slovensku

DOI: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.1.77-85

STIAHNUŤ/DOWNLOAD


Rozhovor/Interview

„Problémy neskorej Rímskej ríše mi v mnohom pripomínajú tie naše” Rozhovor s historikom Pétrom Kovácsom
„The problems of the late Roman Empire remind me in many ways of our own“ An interview with Historian Péter Kovács
STIAHNUŤ/DOWNLOAD


Recenzie/Reviews

PAPAJÍK, David – SOMER, Tomáš. Albert ze Šternberka. (Tomáš Pastucha)
HUŤKA, Miroslav. Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách : Dejiny Uhorska v rokoch 1382 – 1526). Vysokoškolské skriptá. (Samuel Červeňanský)
FOX, Sarah. Giving Birth in Eighteenth – Century England. (Katarína Jančová)
HOLEC, Roman. Kniha o čítaní – čítanie o knihách. (Katarína Kančová)
PALÁRIK, Miroslav – MIKULÁŠOVÁ, Alena – HETÉNYI, Martin. Nitra a okolie v rokoch 1939 – 1945. Dejiny Nitry a okolia v školskej praxi: pracovný zošit. (Marián Maršálek)
MAKKY, Lukáš. Osudy umenia v 20. a 21. storočí: Kapitoly z estetiky. (Iveta Fiľová)
STIAHNUŤ/DOWNLOAD


Anotácie/Annotations

KARDASZ, Cezary – CZAI, Romana (eds.). Księga rentowa przedmieść Starego Miasta Elbląga z lat 1374 – 1430, Księga czynszowa Starego Miasta Elbląga z 1403 roku. (Tomáš Pastucha)
KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. The Reformed Church in Upper Hungary and the Slovak Calvinists in the Early Modern Age. (Samuel Červeňanský)
KOSATÍK, Pavel. Slovenské století. (Lukáš Tkáč)
SALNER, Peter (ed.). Holokaust okolo nás : (Roky 1938 – 1945 v kultúrach spomínania). (Lukáš Tkáč)
SALNER, Peter (ed.). Ťažké časy : (Roky 1938 – 1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze). (Lukáš Tkáč)
STIAHNUŤ/DOWNLOAD