Skip to main content
Archív

Supplementum 2021

Kultúrne dejiny Supplementum/2021 / Cultural History Supplement/2021

V júni 2021 vyšlo nové číslo časopisu Kutlúrne dejiny / In June 2021 was published a new issue of magazine Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles


doc. Marek Babic, PhD.; Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie, SK-03401 Ružomberok, Hrabovská cesta 1B; e-mail: marek.babic@ku.sk

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.; Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie, SK-03401 Ružomberok, Hrabovská cesta 1B; e-mail: miroslav.hutka@ku.sk

PhDr. Marián Soják, PhD.; Archeologický ústav SAV, Oddelenie záchranných výskumov – Spiš, SK-052 01 Spišská Nová Ves, Mlynská 6; e-mail: sojak@ta3.sk˃

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.; Archív biskupského úradu Spišská Kapitula, SK-054 01 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 13; e-mail: olejnik.vladimir@gmail.com

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, SK-010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1; e-mail: jaroslav.nemes@fhv.uniza.sk

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.; Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno, CZ-602 00 Brno; Veveří 97; e-mail: vlcek@brno.avcr.cz

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie CZ – 771 80 Olomouc, Na Hradě 5; e-mail:˂pavel.marek@upol.cz

Mgr. Ján Golian, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie SK-03401 Ružomberok, Hrabovská cesta 1B; e-mail: jan.golian@ku.sk

doc. PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra histórie SK-040 59 Košice, Šrobárova 2; e-mail: slavka.otcenasova@upjs.sk