Archív

01/2021

By 30 mája, 20212 júla, 2021No Comments

Kultúrne dejiny 01/2021 / Cultural History 01/2021

V máji 2021 vyšlo nové číslo časopisu Kutlúrne dejiny / In May 2021 was published a new issue of magazine Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles


„Príbeh historickej školy Annales mi dodnes pripomína veľké vedecké dobrodružstvo, spúšťačom ktorého bol návrat človeka do zorného uhla pohľadu historikov.“
Rozhovor s historikom Rastislavom Kožiakom

Stiahnuť rozhovor / Download interview

MUSIL, František. Pronikání moci raně středověkých Uher na území dnešního Slovenska v 11. století a Anonymova bitva o Nitru – legenda vs. skutečnost ve světle historické geografie. In SEMOTANOVÁ, Eva (ed.). Hranice v krajinách. (Miroslav Huťka)

ANTONÍN, Robert et al. Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století. (Martin Slepička)

HALÁSZOVÁ, Ingrid. Pred portrétom. Úvahy o obsahoch, významoch, funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku. (Martina Vyskupová)

HOLEC, Roman. Andrej Hlinka. Otec národa? (Ján Golian)

SZABÓ, Miloslav. Klérofašisti. (Eugen Zeleňák)

Stiahnuť recenzie /Download reviews

GUSEVA, Natalia Romanovna a kol. Arktická teória o našom pôvode. (Lenka Mihová)

ПРОХНЕНКО, Ігор – ЖИЛЕНКО, Марія – МОЙЖЕС, Володимир. Замки Закарпаття: від Боржави до Тиси. Ужгород : Поліграфцентр “Ліра” [PROCHNENKO, Igor – ŽY-LENKO, Marija – MOYŽES, Volody-myr. Zamky Zakarpattja: vid Boržavy do Tysy. (Tomáš Pastucha)

ŠTEFÁNIK, Martin a kol. Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. (Mária Baranová)

SORIĆ, Diana – SERREQI JURIĆ, Teuta. Antun Vrančić. Epistolae ad familiares. (Lukáš Bujko)

LUKÁČ, Miroslav (ed.). Michal Matunák. Krupinský krajinský snem v novembri – decembri roku 1605. (Lukáš Bujko)

JANURA, Tomáš – HAVIAROVÁ, Michaela. Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici. (Tomáš Pastucha)

HUDEK, Adam, ŠOLTÉS, Peter a kol. Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. (Patrik Griger)

HOLEC, Roman. Trianon : triumf a katastrofa. (Lukáš Tkáč)

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946. (Lukáš Bujko)

KATREBOVÁ-BLEHOVÁ, Beáta. Slovenská emigrácia v Taliansku v rokoch 1945 – 1950. (Adam Čuchor)

HAAS KIANIČKA, Daniel. Kremnica v ranom novoveku. Štúdie k dejinám kultúry a každodenného života v 16. – 18. storočí. Venované 690. výročiu udelenia mestských výsad Kremnici (1328 – 2018)
a spomienke na Pavla a Jakuba Dvořákovcov. (Adam Čuchor)

Studia Historica Nitriensia, 2020, roč. 24, č. 1. a 2. (Patrik Griger)

Magyar Sion, 2020, roč. 14 (56), č. 1. a 2. (Patrik Griger)

Vlastivedný zborník Považia XXIX. (Tomáš Pastucha)

Acheron. Acta et Orientalia Neosoliensia. Študentský historický časopis, 2020, roč. 10, vol. 16. (Adam Čuchor)

Stiahnuť anotácie / Download annotations

Matúš Čák Trenčiansky na internete / Mathew Csák (of Trenčín) on the Internet

Stiahnuť internetové odkazy / Download weblinks


Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta, Katedra histórie SK-040 59 Košice; Moyzesova 9; drahoslav.magdosko@upjs.sk

PhDr. Lukáš Rybár, PhD.; Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín SK-811 02 Bratislava, Gondova 2; lukas.rybar@uniba.sk

doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Katedra historie CZ-779-00 Olomouc; Na Hradě 5; Michael.Viktorik@upol.cz

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.; Palacký University Olomouc Faculty of Arts, Department of History CZ-779-00 Olomouc, Na Hradě 5; pavel.marek@upol.cz