01/2016

OBSAH / CONTENTS 2016 01

Štúdie, články / Studies, Articles

Magda DOSTÁLOVÁ: Vilém z Rožmberka jako mecenáš věd a novodobý Šalamoun – reflexe raně novověké magie v korespondenci Ondřeje Višaty / Wilhelm von Rosenberg, as a Patron of the Sciences and a New Age Solomon – a Reflection of Early Modern Magic in the Correspondence of Ondřej Višata (pp. 6-19)

Šárka FLEISCHMANNOVÁ: Odraz morální a sociální filosofie Thomase Mora v maskách Bena Jonsona / A Reflection on the Moral and Social Philosophy of Thomas More, in the Masques of Ben Jonson (pp. 20-34)

Slavomír ZELENÁK: Cintoríny a pochovávanie v druhej polovici 18. storočia vo svetle uhorskej legislatívy / Cemeteries and Burials in the Second Half of the 18th Century in the Light of Hungarian Legislation (pp. 35-51)

Radomír VLČEK: Mysticismus Grigorije Rasputina v kontextu kulturního a duchovního vývoje Ruska přelomu 19. a 20. století / The Mysticism of Grigory Rasputin in the Context of the Cultural and Spiritual Development of Russia, in the Late 19th and Early 20th Centuries (pp. 52-95)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Svätý Gregor z Kalábrie, Vita prior / Saint Gregory of Calabria, Vita prior (pp. 96-115)

Rozhovory / Interviews

Rozhovor s historikom Tamásom Fedelesom: „Kultúrne dejiny sú zhrnutím našich vedomostí o kultúre ľudstva“ (Pécsi Tudományegyetem) / An Interview with the Historian, Tamás Fedeles: “Cultural history is a summary of our knowledge about the culture of mankind” (pp. 116-123)

Recenzie / Reviews (pp. 124-134)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 135-156)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 157-163)

Internetové odkazy / Web links (pp. 164-167)

Pokyny pre autorov / Guidelines for contributors (pp. 168-169)

Publication Ethics and Malpractice Statement (p. 170)


ABSTRACTS

Read more: 01/2016

02/2016

OBSAH / CONTENTS 2016 02

Štúdie, články / Studies, Articles

Ivan KONIAR: Koncept spravodlivej vojny v klasickom Grécku / The Concept of Just War in Classical Greece (pp. 176-196)

Michal SLIVKA: Poznámky k najnovšej historiografi o templároch, johanitoch a antonitoch na Slovensku / Notes on the Recent Historiography on Templars, Johannites and Antonites in Slovakia (pp. 197-216)

Kateřina KOLÁŘOVÁ: Československo-jugoslávské vztahy v meziválečném Brně / Czechoslovak-Yugoslavian Connections in Brno between the Two World Wars (pp. 217-256)

Edita PRÍHODOVÁ: Kultúrna činnosť katolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 – 1948 : analýza kultúrnych časopisov Nová práca a Verbum / Cultural Activities of the Catholic Church in Czechoslovakia in 1945–1948 : Analysis of the Cultural Periodicals Nová práca and Verbum (pp. 257-287)

Diskusie, polemiky / Discussions, Polemics

O povahe dejín flozofe. Diskusia Pavla Labudu s Vladislavom Suvákom a Matúšom Porubjakom / On the Nature of the History of Philosophy. Discussion of Pavol Labuda with Vladislav Suvák and Matúš Porubjak (pp. 288-294)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Erika Juríková (ed.): Významné pramene k dejinám jezuitského školstva v Bratislave / Important Sources on the History of Jesuit Education in Bratislava (pp. 295-301)

Rozhovory / Interviews

„Ľudská spoločnosť sa nikdy nezaobíde bez humanitných disciplín.“ Rozhovor s profesorom Danielom Škovierom pri príležitosti jeho životného jubilea (Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita) / “The human society can never do without the humanities.” The Interview with Prof. Daniel Škoviera on the Occasion of His Jubilee (pp. 302-310)

Recenzie / Reviews (pp. 311-332)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 333-359)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 360-361)

Internetové odkazy / Web links (pp. 362-367)

Pokyny pre autorov / Guidelines for contributors (pp. 368-369)

Publication Ethics and Malpractice Statement (p. 370)


ABSTRACTS

Read more: 02/2016

Supplement 2016

OBSAH / CONTENTS 2016 s

The Twenty-year Anniversary of the Department of History, at the Faculty of Arts of the Catholic University in Ružomberok. A Journal Supplement Dedicated to the Anniversary

Dvadsať rokov Katedry histórie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Mimoriadne číslo časopisu venované jubileu

 

Štúdie, články / Studies, Articles

Marek BABIC: Epigrafcké pamiatky v Panónii v kontexte neskorej Rímskej ríše / Epigraphic Monuments in Pannonia within the Context of the Late Roman Empire (pp. 5-10) PDF

Peter OLEXÁK: Jedinečnosť Brownovej historiografie / The Uniqueness of Brown’s Historiography (pp. 11-18) PDF

Miroslav HUŤKA: Intelektuálna a vzdelanostná úroveň uhorských augustiniánov v stredoveku / The Intellectual and Educational Level of Hungarian Augustinians in the Middle Ages (pp. 19-30) PDF

Jozef ŠIMONČIČ: Kanonické vizitácie kostolov a kláštorov benediktínov a františkánov v Trnave arcibiskupom Rudnayom roku 1823 / The Canonical Visitation of Churches and Monasteries of Benedictines and Franciscans in Trnava, by Archbishop Rudnay, in 1823 (pp. 31-48) PDF

Ján GOLIAN: Liptov a jeho krajina ako objekt národného života a literatúry 19. storočia / Liptov and its Landscape as an Object of the National Life and Literature of the 19th Century (pp. 49-62) PDF

Radomír VLČEK: Ke kořenům moderní ruské národní a kulturní identity / Towards the Roots of a Modern Russian National and Cultural Identity (pp. 63-83) PDF

Martin LUPČO: Vývoj katolíckeho školstva v Ružomberku za prvej Československej republiky / The Development of Catholic Education in Ružomberok during the first Czechoslovak Republic (pp. 84-96) PDF

Igor STRNISKO: Slovenská rodobrana v druhej fáze pôsobenia (september 1923 – december 1925) / The Slovak “Rodobrana” in the Second Phase of Action (September 1923 – December 1925) (pp. 97-116) PDF

Michal MARŤÁK: Netradičná koaličná „spolupráca“. Dobová tlač o ľudákoch a slovenských agrárnikoch v rokoch 1927 – 1929 / Unusual Coalition “Cooperation”; On Contemporary Articles Concerning the Ludaks and the Slovak Agrarians in 1927–1929 (pp. 117-131) PDF

Pavel MAREK: Avanturista, nebo oběť? K životním osudům jednoho pravoslavného vladyky v období totalitních režimů / Adventurist or Victim? Concerning the Life Fortunes of One Squire in the Time of the Totalitarian Regime (pp. 132-170) PDF

David PAPAJÍK: Obraz Slovenského národního povstání v česky psaných československých a českých učebnicích dějepisu z let 1945 – 2015 / The Picture of the Slovak National Uprising in the Czech-written Czechoslovak and Czech history textbooks, from the years 1945–2015 (pp. 171-180) PDF