Skip to main content

Kultúrne dejiny 02/2021 / Cultural History 02/2021

V novembri 2021 vyšlo nové číslo časopisu Kutlúrne dejiny / In November 2021 was published a new issue of magazine Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles


 „Nikdy jsem nestál v hlavním historiografickém proudu, který opakoval a rozvíjel všeobecně přijímané teze.“ 

Rozhovor s historikom Davidom Papajíkom 

Stiahnuť / Download

Bežný život starých Rimanov. Marcela Andokov. – Daniela Hrnčiarová (eds.) (Mária Šibalová)

HERUCOVÁ, Angelika. Palatíni Arpádovských kráľov (Miroslav Huťka)

KOPIČKOVÁ, Božena. Česká královna Žofie. Ve znamení kalicha a kříže. (Laura Szegfüová)

HLADKÝ, Ladislav et al. Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe (Maroš Melichárek)

ŠMÍD, Marek. Vatikán a sovětský komunismus 1917 – 1945.(Peter Zmátlo)

Stiahnuť / Download

 POP, Ioan-Aurel – BOLOVAN, Ioan. Dejiny Sedmohradska(Tomáš Pastucha)

CHMELÁR, Eduard. Rekonštrukcia slovenských dejín : Formovanie slovenskej identity(Lukáš Tkáč)

BAKOŠOVÁ, Andrea. Ladislav I. Svätý. Kráľ rytier. K 300. výročiu Kostola sv. Ladislava v Mojmírovciach. (Patrik Griger)

SCHNEIDER, Filip. Belo III. a uhorskobyzantské vzťahy (Adam Čuchor)

FILIPOVIĆ, Emir Omar. Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo (1386 – 1463). (Tomáš Pastucha)

BABIRÁT, Marián – CSIBA, Balázs. Diplomatár šľachtického rodu Kondé. (Tomáš Pastucha)

MALINIAK, Pavol. Úvod do štúdia dejín stredovekých hradov. (Adam Čuchor)

FOGELOVÁ, Patrícia – PEKÁR, Martin. Disciplinované mesto. Zásahy politiky do verejného priestoru na Slovensku 1938 – 1945. (Peter Zmátlo)

PAVLOV, Jozef. Hlinkova slovenská ľudová strana vo Zvolene a v okolí. (Adam Čuchor)

WYSZYŃSKI, Stefan. Zápisky z väzenia. (Patrik Griger)

Konštantínove listy / Constantineʼs Letters. 2020, Vol. 13, Issue 1. a 2. (Patrik Griger)

Studia Historica Nitriensia, 2021, roč. 25, č. 1 a 2. (Samuel Červeňanský)

Acta Historica Neosoliensia, 2020, roč. 23, č. 1 a 2. (Adam Čuchor)

Studia Capuccinorum Boziniensia VI, 2021, roč. 7. (Samuel Červeňanský)

Stiahnuť / Download

 Prvé zjednotenie Nemecka / First Unification of Germany 

Stiahnuť / Download


prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.; Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie SK-03401 Ružomberok; Hrabovská cesta 1B; david.papajik@ku.sk

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.; Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra histórie SK-91843 Trnava; Hornopotočná 23; zuzana.lopatkova@truni.sk

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.; Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra histórie SK-91843 Trnava; Hornopotočná 23; radoslava.ristovska@truni.sk

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.; University Pardubice in Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy, Department of Historical Sciences; CZ-53210 Pardubice; Studentská 84; zbynek.vydra@upce.cz

Mgr. Eva Hasalová, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra dejín a teórie umenia, ext. doktorand; Slovenské národné múzeum – Historické múzeum SK-81102 Bratislava; Vajanského nábrežie 2; eva.hasalova@snm.sk