O časopise

Kultúrne dejiny

ISSN 1338-2209

Ev. č. MK SR 4105/10.

Vychádza 2x ročne

© 2010 VERBUM – vydavateľstvo KU

Redakčná uzávierka: 28. február a 31. august

 

Kultúrne dejiny (ISSN 1338-2209) sú recenzovaným časopisom venovaným historickým a antropologickým vedám. Keď hovoríme o „kultúrnych dejinách“, máme na mysli širokú škálu tém, ktoré súvisia s akulturačným pôsobením človeka v minulosti. Časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne, sa zaoberá históriou v širšom slova zmysle, až k jej prieniku so sociológiou, filozofiou, teológiou, umenovedou a lingvistikou, a to vo všetkých historických obdobiach až do súčasnosti. Teritoriálne sa nevymedzuje, ale chce sa užšie zamerať na stredoeurópsky región. Akceptovanými jazykmi sú slovenčina, čeština, poľština, angličtina a nemčina (iné príspevky budeme prekladať).

Nevyžiadané príspevky sa nevracajú. Všetky autorské práva sú vyhradené. Rozmnožovanie textu alebo jeho častí v akejkoľvek podobe je možné len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.

 

Indexované v databázach:

Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.org)

EBSCOhost (www.ebsco.com)

La Base d'Information Bibliographique en Patristique (BIBP)

Scopus (www.elsevier.com)