01/2019

OBSAH / CONTENTS 2019 01

Štúdie, články / Studies, Articles

Martin HURBANIČ: Pastier dvoch stád? Patriarcha Antiochie Ján Oxeites a jeho vzťahy s križiakmi v rokoch 1098 – 1100 / A Shepherd of Two Flocks? The Patriarch of Antioch John Oxeites and His Relations with the Crusaders in 1098–1100 (pp. 6-24)

Ivan GERÁT - Marian ZERVAN: Bičovanie v obraznosti a myslení v stredoveku / Flagellation in Medieval Imagination and Thinking (pp. 25-41)

István HORVÁTH: Die Organisierung der Kornspeicher im neunzehnten Jahrhundert im Gut des Erzbischofs von Eger / The Foundation of the Savings Bank Granaries in the Eger Archiepiscopal Lordship in the First Half of the 19th Century (pp. 42-51)

Mikuláš JANČURA - Katarína HROMUĽÁKOVÁ: Automobilizmus a šľachta na Slovensku : Prípad baróna Wielanda z Markušoviec / Motorism and Nobility in Slovakia : The Case of Baron Wieland of Markušovce (pp. 52-72)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Tomáš Pastucha (ed.): Liptov v roku 1793 očami Roberta Townsona / Liptov in Year 1793 by Eyes of Robert Townson (pp. 74-97)

Rozhovory / Interviews

„Moderné historiografie spracovávajú veľmi špecifické čiastkové témy.“ Rozhovor s historikom a dominikánom Gabrielom Hunčagom / “Modern current historiographies process very specific and particular topics” An Interview with the Historian and Dominican Gabriel Hunčaga (pp. 98-110)

Recenzie / Reviews (pp. 111-133)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 134-154)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 155-158)

Internetové odkazy / Web links (pp. 159-167)
Komunizmus a komunisti na internete / Communism and Communists on the Internet


ABSTRACTS

Read more: 01/2019

02/2019

OBSAH / CONTENTS 2019 02

Štúdie, články / Studies, Articles

MARTIN SLEPIČKA: The Cult of St. Jerome in the Bohemian Lands at the Period of the Middle Ages / Kult sv. Jeronýma v českých zemích v období středověku (pp. 176-196)

JURIJ DANILEC – PAVEL MAREK: Success, or Defeat? On the Orthodox Mission of the Serbian Bishop Dositheus (Vasić) in Czechoslovakia in 1920 – 1926 (pp. 197-227)

PAVEL IZRAEL: Four Pillars of Catholic Press according to Ladislav Hanus / Štyri piliere katolíckej tlače podľa Ladislava Hanusa (pp. 228-240)

JÁN SOMBATI: Profesor Ľudovít Knappek a jeho podiel na budovaní odboru cirkevného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Professor Ľudovít Knappek and His Contribution to Establishment of the Discipline of Canon Law at the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava (pp. 241-268)

Rozhovory / Interviews

„Naše dejiny sú úžasné, v mnohom ešte nepoznané.“ Rozhovor s historikom Romanom Holecom pri príležitosti jeho životného jubilea / “Our history is awesome, yet unknown in many areas.” Interview with Historian Roman Holec (pp. 281-289)

Recenzie / Reviews (pp. 269-280)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 307-327)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 328-332)

Internetové odkazy / Web links (pp. 333-341)
Nežná revolúcia na internete/ The Velvet Revolution on the Internet


ABSTRACTS

Read more: 02/2019