01/2015

OBSAH / CONTENTS 2015 01

Štúdie, články / Studies, Articles
Norbert C. TÓTH: Účasť cirkvi na obrane Uhorska. Realizácia zákonného článku 63/1397 na príklade Bratislavskej kapituly / The Church’s Participation in the Defence of Hungary. The Implementation of the Legal Article No. 63/1397 by Way of Example of the Bratislava Chapter (pp. 6-27)

Bálint LAKATOS - Gábor MIKÓ: Fungovanie cirkevného súdnictva v stredovekom Uhorsku. Ostrihomský tribunál v rokoch 1399 – 1428 / The Church Judiciary’s Functioning in Medieval Hungary. The Esztergom Tribunal in 1399–1428 (pp. 28-45)

David PAPAJÍK: O výchově a vzdělávání krále Ladislava Pohrobka / On the Education and Training of King Ladislaus the Posthumous (pp. 46-64)

Nikoleta DZURIKANINOVÁ: Stanovy ako prameň k činnosti spolkov v období dualizmu (príklad mesta Košice) / Statutes as a Primary Source in Studying Associations’ Activities in the Era of Dualism (Example of the City of Košice) (pp. 65-86)

Pramene, preklady / Sources, Translations
Sidonius Apollinaris: Pôžitky vidieckej vily v neskororímskej Galii, Ep. 2.2 / Sidonius Apollinaris: Pleasures of a Rural Villa in Later Roman Gaul, Ep. 2.2 (pp. 87-99)

Rozhovory / Interviews
Rozhovor s docentom Antonom Laučekom: „Elimináciou humanitných vied dochádza k odľudšťovaniu spoločnosti“ / Interview with Doc. Anton Lauček: “Elimination of humanities leads to the dehumanization of society” (pp. 100-106)

Recenzie / Reviews (pp. 107-129)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 130-150)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 151-162)

Internetové odkazy / Web links (pp. 163-167)

Pokyny pre autorov / Guidelines for contributors (pp. 168-169)

Publication Ethics and Malpractice Statement (p. 170)


ABSTRACTS

Read more: 01/2015

02/2015

OBSAH / CONTENTS 2015 02

Spomienka / Memorial 
Za našim spolupracovníkom prof. László Kosztom (1962 – 2015) / In memory of our colleague prof. László Koszta (1962 – 2015) (pp. 176-181)

Štúdie, články / Studies, Articles 

Štefan VALÁŠEK: Średniowieczne malowidła ścienne w Ludrovej-Kúte. Ich funkcja i ikonografia / Medieval Wall Paintings in Ludrová-Kút. Its Function and Iconography (pp. 182-195)

Adam BŽOCH: Pojem konverzácie u Erasma Rotterdamského / The Concept of Conversation in Desiderius Erasmus (pp. 196-223)

Vadim ZADUNAJSKI: Kozácke tradície v ukrajinských vojenských jednotkách v rokoch 1917 – 1921 / Cossack Traditions of Ukrainian Military Units, 1917–1921 (pp. 224-242)

Pramene, preklady / Sources, Translations
Filip VANKO: Itinerár župana a palatína Viliama Drugeta v rokoch 1328 – 1342 / The Itinerary of Count and Palatine William Drugeth in 1328–1342 (pp. 243-255)

Ján GOLIAN: Štyristoročná matrika slobodného kráľovského mesta Krupina v kontexte dobových dejín / The Four-Hundred-Year-Old Registry of the Free Royal Town of Krupina in the Context of History (pp. 256-275)

Rozhovory / Interviews
Rozhovor s profesorom Janom Rychlíkom: „Sedavé zamestnanie je údelom historikov“ / Interview with Professor Jan Rychlík: “Sedentary job is the destiny of historians” (pp. 276-284)

Recenzie / Reviews (pp. 285-310)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 311-330)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 331-333)

Internetové odkazy / Web links (pp. 334-337)

Pokyny pre autorov / Guidelines for contributors (pp. 338-339)

Publication Ethics and Malpractice Statement (p. 340)


ABSTRACTS

Read more: 02/2015

Supplement 2015

OBSAH / CONTENTS 2015 s

Studies, Articles

Beáta VIDA: Foundation Process of the Order of Cistercians in Hungary (pp. 3-31) PDF

David PAPAJÍK: On the Education and Training of King Ladislaus the Posthumous (pp. 32-53) PDF

Adam BŽOCH: The Concept of Conversation in Desiderius Erasmus (pp. 54-82) PDF

Juraj DVORSKÝ: Literary-Scientific Concepts of Memory (pp. 83-94) PDF

 

Publication Ethics and Malpractice Statement (pp. 97-98)