Annum 2012

01/2012

2012-01

OBSAH / CONTENTS

Štúdie, články / Studies, Articles

Tomáš KLOKNER: Byrokratický aparát štátneho alimentačného fondu od nástupu cisára Hadriana / The Bureaucratic Apparatus of the State Alimentary Programme from the Accession of Emperor Hadrian (pp. 6-24)

Dzura HARDI: Nová aristokracia na dvore Karola Róberta. Budovanie osobných a politických väzieb palatína Filipa Drugetha / The New Aristocracy at the Court of Charles Robert. Building Personal and Political Ties of Palatine Philip Drugeth (pp. 25-35)

Norbert C. TÓTH: Problematika vzťahu medzi župami a hodnovernými miestami v Uhorsku v 14. a 15. storočí / The Relations between Counties and Places of Authentication in Hungary in the 14th and 15th Centuries (pp. 36-51)

Tünde KATONA: Zabeler spricht über Xylander und Thurzó. Zwei Leichenpredigten aus der Zips / Zabeler’s (Funeral) Orations over Xylander and Thurzó. Two Funeral Sermons from the Spiš Region (pp. 52-59)

Martin MACKO: Prvé pastoračné angažmán redemptoristov medzi slovenským obyvateľstvom v roku 1874 a kauza podpory spolku striezlivosti / The First Pastoral Engagement of the Redemptorists among the Slovak Population in 1874 and the Case of the Support of the Abstinence Society (pp. 60-75)

Diskusie, polemiky / Discussions, Polemics

Helena VELIČKOVÁ: Autentická tvář Alžběty Báthoryové. Co prozrazuje písmo Alžběty Báthoryové o tajemství čachtické paní / Elisabeth Bathory’s Authentic Face. What the Handwriting of Elisabeth Bathory Reveals about the Secret of the Bloody Lady of Čachtice (pp. 76-90)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Charles Marie Yrumberry de Salaberry : Cesta do Istanbulu, do Talianska a na ostrovy Archipel cez Nemecko a Uhorsko / Charles Marie Yrumberry de Salaberry : Journey to Istanbul, Italy, and the Islands of Archipel through Germany and Hungary (pp. 91-97)

Rozhovory / Interviews

Fons – skepsis – lex. Rozhovor s profesorom Ferencom Makkom (Szegedi Tudományegyetem, Szeged) / Fons – skepsis – lex. Interview with Professor Ferenc Makk (pp. 98-102)

Recenzie / Reviews (pp. 103-123)

Anotácie, nové knihy /Annotations, New books (pp. 124-151)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 152-163)

Internetové odkazy / Web links (pp. 164-168) 


ABSTRACTS

Read more: 01/2012

02/2012

2012-02

OBSAH / CONTENTS

Štúdie, články / Studies, Articles

Beata WOJCIECHOWSKA: Excommunication in the Late Medieval Poland / Exkomunikácia v neskorostredovekom Poľsku (pp. 176-197)

Filip LAMPART: Súdny súboj v spišskom práve / Judicial Duel in the Spiš Law (pp. 198-212)

David PAPAJÍK: Univerzita v Olomouci a její osudy v průběhu staletí / University in Olomouc and Its Fate over the Centuries (pp. 213-228)

Lukáš RENDEK: K stavu kampanologického výskumu na Slovensku (s dôrazom na východné Slovensko) / On the State of Campanological Research in Slovakia (with Emphasis on Eastern Slovakia) (pp. 229-252)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Pavol MIKLOVIČ: František Xaverský Eder : Opis provincie Moxov v Peruánskom kráľovstve / Franciscus Xavier Eder : The Description of the Province of Moxos in the Peruvian Kingdom (pp. 253-271)

Rozhovory / Interviews

Rozhovor s doktorom bohoslovia Andrijom Michalejkom: Náš archív obsahuje 1 929 rozhovorov s pamätníkmi / Interview with Doctor of Theology Andriy Mykhaleyko: Our Archive Contains 1,929 Interviews with “Old Timers” (pp. 272-276)

Recenzie / Reviews (pp. 277-296)

Anotácie, nové knihy /Annotations, New books (pp. 297-318)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 319-332)

Internetové odkazy / Web links (pp. 333-338) 


ABSTRACTS

Read more: 02/2012