2019

01/2019

OBSAH / CONTENTS 01-2019

Štúdie, články / Studies, Articles

Martin HURBANIČ: Pastier dvoch stád? Patriarcha Antiochie Ján Oxeites a jeho vzťahy s križiakmi v rokoch 1098 – 1100 / A Shepherd of Two Flocks? The Patriarch of Antioch John Oxeites and His Relations with the Crusaders in 1098–1100 (pp. 6-24)

Ivan GERÁT - Marian ZERVAN: Bičovanie v obraznosti a myslení v stredoveku / Flagellation in Medieval Imagination and Thinking (pp. 25-41)

István HORVÁTH: Die Organisierung der Kornspeicher im neunzehnten Jahrhundert im Gut des Erzbischofs von Eger / The Foundation of the Savings Bank Granaries in the Eger Archiepiscopal Lordship in the First Half of the 19th Century (pp. 42-51)

Mikuláš JANČURA - Katarína HROMUĽÁKOVÁ: Automobilizmus a šľachta na Slovensku : Prípad baróna Wielanda z Markušoviec / Motorism and Nobility in Slovakia : The Case of Baron Wieland of Markušovce (pp. 52-72)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Tomáš Pastucha (ed.): Liptov v roku 1793 očami Roberta Townsona / Liptov in Year 1793 by Eyes of Robert Townson (pp. 74-97)

Rozhovory / Interviews

„Moderné historiografie spracovávajú veľmi špecifické čiastkové témy.“ Rozhovor s historikom a dominikánom Gabrielom Hunčagom / “Modern current historiographies process very specific and particular topics” An Interview with the Historian and Dominican Gabriel Hunčaga (pp. 98-110)

Recenzie / Reviews (pp. 111-133)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 134-154)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 155-158)

Internetové odkazy / Web links (pp. 159-167)
Komunizmus a komunisti na internete / Communism and Communists on the Internet


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 01/2019

Redakcia

Kultúrne dejiny;
Hrabovská cesta 1;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421-44-43 22 708, kl. 426
E-mail: kulturnedejiny@ku.sk

Vydavateľ

VERBUM – vydavateľstvo KU;
Hrabovská cesta 5512/1A;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421 44 430 46 93, +421 918 337 452
E-mail: verbum@ku.sk

© 2019  Kultúrne dejiny / Cultural History