01/2018

OBSAH / CONTENTS2018 01

Štúdie, články / Studies, Articles

Dušan ZUPKA: Identita kráľovských dcér a dynastická politika Jagelovcov v Svätej rímskej ríši v 15. a 16. storočí / Identity of Royal Daughters and Dynastic Policy of the Jagiellonians in the Holy Roman Empire in the 15th and 16th Century (pp. 6-25)

Adrienn TENGELY: Problems of Religious Life in the Middle of the 19th Century in the Eger Archdiocese / Problémy náboženského života v arcidiecéze Jáger v polovici 19. storočia (pp. 26-35)

Michael VIKTOŘÍK: Vojenské posádky na Moravě a v Rakouském Slezsku v 19. století / Garrisons in Moravia and Austrian Silesia in the 19th Century (pp. 36-53)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Erika Juríková - Silvia Pasminková (eds.): Podstata priateľstva podľa cisterciána Aelreda z Rievaulx / The Essence of Friendship by Cistercian Aelred of Rievaulx (pp. 54-65)

František Šimon (ed.): Úvod J. Gregora Macera Szepsia k Paracelsovmu dielu Archidoxae (1569) / Introduction to Paracelsus´ Archidoxae (1569) by J. Gregor Macer Szepsius (pp. 67-81)

Rozhovory / Interviews

Je treba byť sústavný a mať snahu uzatvárať veci, dokončovať ich.“ Rozhovor s archeológom Bořivojom Nechvátalom / An Interview with an Archaeologist Bořivoj Nechvátal: “One needs to be consistent and strive to resolve things, to complete them.” (pp. 82-89)

Recenzie / Reviews (pp. 90-116)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 117-149)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 150-152)

Internetové odkazy / Web links (pp. 153-159)
Holokaust na internete / Holocaust Websites


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 01/2018

02/2018

OBSAH / CONTENTS 2018 02

Štúdie, články / Studies, Articles

Marek BABIC: Moderné historické interpretácie konca Západorímskej ríše. Zánik alebo komplexná kultúrna transformácia? / Modern Historical Interpretations of the Decline of the Western Roman Empire. Fall or Complex Cultural Transformation? (pp. 168-181)

Michal CHABADA: Prístupy k vzťahu filozofie a náboženstva v stredovekých diskusiách / The Approaches to the Relationship of the Philosophy and Religion in the Medieval Discussions (pp. 182-201)

David PAPAJÍK: Obraz české a moravské šlechty v narativních pramenech z českých zemí ze 14.–15. století / An Image of the Czech and Moravian Aristocracy in Narrative Sources from the Czech Lands in the 14–15th Century (pp. 202-220)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Anabela Katreničová (ed.): Prirodzenosť dobra a existencia zla v diele Aurélia Augustína „De natura boni“ / Augustine‘s Conception of the Good and Evil in his Essay “De natura boni” (pp. 221-237)

Ladislav Tkáčik - Erika Juríková: Benedikt z Canfieldu a jeho Regula perfectionis / Benedict of Canfield and his Regula perfectionis (pp. 238-260)

Rozhovory / Interviews

„Nové médiá odoberajú klasickej literatúre, ale tiež prinášajú osobitnú tvorbu.“ Rozhovor s profesorom Jozefom Mlacekom / “While new media take away from conventional literature, they also lead to a particular type of production.” Interview with Professor Jozef Mlacek (pp. 261-270)

Recenzie / Reviews (pp. 271-293)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 294-314)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 315-321)

Internetové odkazy / Web links (pp. 322-331)

„Osmičkové roky“ na internete / “Years Containing Number Eight” on the Internet


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 02/2018

Supplementum 2018

OBSAH / CONTENTS 2018 s

Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe

Cultural History in Central Europe : Present State and Perspectives. Journal Supplement

Štúdie, články / Studies, Articles

Miroslav ČOVAN: Význam epigrafie pre kultúrne dejiny / Importance of Epigraphy to Cultural History (pp. 5-29)

Radomír VLČEK: Chov ruských chrtů jako nástroj poznání ruské minulosti / Breeding Russian Greyhounds as a Tool for Understanding Russian History (pp. 30-59)

Mikuláš JANČURA: Kultúrne aspekty cestovného ruchu na Slovensku v medzivojnovom období v českej a slovenskej historiografii / Cultural Aspects of Tourism in Slovakia during the Interwar Period in Czech and Slovak Historiography (pp. 61-75)

Martin HETÉNYI: Z každodenného života maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (propaganda a jej formy) / From the Everyday Life of the Hungarian Minority in Slovakia in the Years 1938 – 1945 (Propaganda and its Forms) (p. 76-122)

Anton LAUČEK: Socialistický realizmus v školskej praxi (na pozadí diela Petra Jilemnického Kompas v nás) / Socialist Realism in Educational Practice (Based on the Work “Our inner compass” by Peter Jilemnický) (pp. 123-135)

Lukáš KATRIŇÁK: Fotografia ako kultúrno-historický prameň (súčasné teoretické prístupy) / Photography as a Cultural-Historical Source (Current Theoretical Approaches) (pp. 136-148)

Publication Ethics and Malpractice Statement (pp. 149-150)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: Supplementum 2018