01/2017

OBSAH / CONTENTS pdf

Štúdie, články / Studies, Articles

Miroslav GLEJTEK: Výmena veľkých pečatidiel uhorských prelátov a cirkevných inštitúcií v stredoveku / Changes of Great Seal Matrices of Hungarian Prelates and Church Institutions in the Middle Ages (pp. 6-40)

Rastislav MOLDA: Kedy som sa stal Slovákom? Aspekt národného prebudenia v autobiografiách vybraných príslušníkov slovenského národného hnutia / When Did I Become a Slovak? The Aspect of National Awakening in the Autobiographies of Selected Members of the Slovak National Movement (pp. 41-56)

Erika MALINIAKOVÁ: Reakcie na civilný sobáš v Uhorsku v rokoch 1893 – 1894 / Responses to the Civil Marriage in Hungary in 1893–1894 (pp. 57-71)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Miroslava Trogová (ed.): Anicius Manlius Severinus Boethius : O hudbe / Anicius Manlius Severinus Boethius : De Musica (pp. 73-86)

Erika Brodňanská - Adriána Koželová (eds.): Spis Lectio principum – jeden z prameňov k formovaniu etického myslenia na Slovensku v 17. storočí / The Lectio principum Treatise – One of the Sources of the Formation of Ethical Thinking in 17th Century Slovakia (pp. 87-106)

Rozhovory / Interviews

„Vážte si svoje dedičstvo a podporujte slobodu a demokraciu.“ Rozhovor s prof. Mariánom Markom Stolárikom (University of Ottawa) / “Be proud of your heritage and support freedom and democracy.” An interview with Professor Marián Mark Stolárik (pp. 107-112)

Recenzie / Reviews (pp. 113-135)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 136-159)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 160-163)

Internetové odkazy / Web links (pp. 164-168)

Publication Ethics and Malpractice Statement (p. 169-170)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 01/2017

02/2017

OBSAH / CONTENTS 2017 02

Štúdie, články / Studies, Articles

Pavol LABUDA: Počiatky a povaha vedy v archaickom Grécku / The Beginnings and Nature of Science in Archaic Greece (pp. 176-199)

Ján GUNČAGA - Ladislav LANG: Lehrerbildungsanstalten in Zipser Kapitel und Eger – ihre Bedeutung für Lehramtsstudium und Schulmathematik / Teacher’s Institutes in Spišská Kapitula and Eger and Their Importance for Mathematics and Primary Education Teaching (pp. 200-212)

Anton HRUBOŇ: Budovanie kultu Jozefa Tisa / Building up the Cult of Jozef Tiso (pp. 213-239)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Marek Ďurčo - Jaroslav Nemeš (eds.): Kauza Martina Luthera (1520 – 1521) / Martin Luther’s Case (1520–1521) (pp. 240-286)

Rozhovory / Interviews

Päťsto rokov reformácie je našim kultúrnym dedičstvom. Rozhovor s docentom Milošom Kovačkom / 500 Years of the Reformation Is Our Cultural Heritage. An Interview with Doc. Miloš Kovačka (pp. 287-294)

Recenzie / Reviews (pp. 295-310)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 311-341)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 342-346)

Internetové odkazy / Web links (pp. 347-350)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 02/2017

Supplementum 2017

OBSAH / CONTENTS  2017 s

Literárne pramene neskorej antiky. Mimoriadne číslo časopisu

Literary Sources of Late Antiquity. Journal Supplement

Štúdie, články / Studies, Articles

Jana MALANÍKOVÁ: Zákony římské republiky ve 4. a 5. knize Orosiových Historiae adversus paganos / The Laws of the Roman Republic in the 4th and 5th Books of Orosius‘s Historiae Adversus Paganos (pp. 5-18)

Emanuel JIRKAL: Počet prenasledovaní kresťanov do constantinovského obratu v dielach raných kresťanských historikov a kronikárov vo svetle eschatologického myslenia / The Number of Persecutions of Christians before the Constantinian Shift in the Works of Early Christian Historians and Chroniclers in the Light of the Eschatological Thought of Early Christians (pp. 19-36)

Michal HABAJ: Význam antickej tradície v Kambýsovom románe / The Significance of the Ancient Tradition in the Cambyses Romance (pp. 37-51)

Peter FRAŇO: Citácie gréckych textov vo Fulgentiovom spise Expositio Virgilianae continentiae secundum philosophos moralis / Quotations from Greek Texts in Fulgentius´s Expositio Virgilianae continentiae secundum philosophos moralis (p. 52-62)

Markéta MELOUNOVÁ: Svatý Jeroným jako pramen v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic / Saint Jerome as a Source in the Travel Book by Christopher Harant of Polžice and Bezdružice (pp. 63-76)

Tomáš KLOKNER: Preklady vybraných neskoroantických prameňov v slovenčine a češtine. Súčasný stav a perspektívy / Selected Translations of Late Antiquity Sources into Slovak and Czech. Current State and Perspectives (pp. 77-97)

Publication Ethics and Malpractice Statement (pp. 99-100)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: Supplementum 2017