2017

01/2017

OBSAH / CONTENTS pdf

Štúdie, články / Studies, Articles

Miroslav GLEJTEK: Výmena veľkých pečatidiel uhorských prelátov a cirkevných inštitúcií v stredoveku / Changes of Great Seal Matrices of Hungarian Prelates and Church Institutions in the Middle Ages (pp. 6-40)

Rastislav MOLDA: Kedy som sa stal Slovákom? Aspekt národného prebudenia v autobiografiách vybraných príslušníkov slovenského národného hnutia / When Did I Become a Slovak? The Aspect of National Awakening in the Autobiographies of Selected Members of the Slovak National Movement (pp. 41-56)

Erika MALINIAKOVÁ: Reakcie na civilný sobáš v Uhorsku v rokoch 1893 – 1894 / Responses to the Civil Marriage in Hungary in 1893–1894 (pp. 57-71)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Miroslava Trogová (ed.): Anicius Manlius Severinus Boethius : O hudbe / Anicius Manlius Severinus Boethius : De Musica (pp. 73-86)

Erika Brodňanská - Adriána Koželová (eds.): Spis Lectio principum – jeden z prameňov k formovaniu etického myslenia na Slovensku v 17. storočí / The Lectio principum Treatise – One of the Sources of the Formation of Ethical Thinking in 17th Century Slovakia (pp. 87-106)

Rozhovory / Interviews

„Vážte si svoje dedičstvo a podporujte slobodu a demokraciu.“ Rozhovor s prof. Mariánom Markom Stolárikom (University of Ottawa) / “Be proud of your heritage and support freedom and democracy.” An interview with Professor Marián Mark Stolárik (pp. 107-112)

Recenzie / Reviews (pp. 113-135)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 136-159)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 160-163)

Internetové odkazy / Web links (pp. 164-168)

Publication Ethics and Malpractice Statement (p. 169-170)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 01/2017

Redakcia

Kultúrne dejiny;
Hrabovská cesta 1;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421-44-43 22 708, kl. 426
E-mail: kulturnedejiny@ku.sk

Vydavateľ

VERBUM – vydavateľstvo KU;
Hrabovská cesta 5512/1A;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421 44 430 46 93, +421 918 337 452
E-mail: verbum@ku.sk

© 2017  Kultúrne dejiny / Cultural History