Supplementum 2016

OBSAH / CONTENTS 2016 s

Dvadsať rokov Katedry histórie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Mimoriadne číslo časopisu venované jubileu

The Twenty-year Anniversary of the Department of History, at the Faculty of Arts of the Catholic University in Ružomberok. A Journal Supplement Dedicated to the Anniversary

 

Štúdie, články / Studies, Articles

Marek BABIC: Epigrafcké pamiatky v Panónii v kontexte neskorej Rímskej ríše / Epigraphic Monuments in Pannonia within the Context of the Late Roman Empire (pp. 5-10) PDF

Peter OLEXÁK: Jedinečnosť Brownovej historiografie / The Uniqueness of Brown’s Historiography (pp. 11-18) PDF

Miroslav HUŤKA: Intelektuálna a vzdelanostná úroveň uhorských augustiniánov v stredoveku / The Intellectual and Educational Level of Hungarian Augustinians in the Middle Ages (pp. 19-30) PDF

Jozef ŠIMONČIČ: Kanonické vizitácie kostolov a kláštorov benediktínov a františkánov v Trnave arcibiskupom Rudnayom roku 1823 / The Canonical Visitation of Churches and Monasteries of Benedictines and Franciscans in Trnava, by Archbishop Rudnay, in 1823 (pp. 31-48) PDF

Ján GOLIAN: Liptov a jeho krajina ako objekt národného života a literatúry 19. storočia / Liptov and its Landscape as an Object of the National Life and Literature of the 19th Century (pp. 49-62) PDF

Radomír VLČEK: Ke kořenům moderní ruské národní a kulturní identity / Towards the Roots of a Modern Russian National and Cultural Identity (pp. 63-83) PDF

Martin LUPČO: Vývoj katolíckeho školstva v Ružomberku za prvej Československej republiky / The Development of Catholic Education in Ružomberok during the first Czechoslovak Republic (pp. 84-96) PDF

Igor STRNISKO: Slovenská rodobrana v druhej fáze pôsobenia (september 1923 – december 1925) / The Slovak “Rodobrana” in the Second Phase of Action (September 1923 – December 1925) (pp. 97-116) PDF

Michal MARŤÁK: Netradičná koaličná „spolupráca“. Dobová tlač o ľudákoch a slovenských agrárnikoch v rokoch 1927 – 1929 / Unusual Coalition “Cooperation”; On Contemporary Articles Concerning the Ludaks and the Slovak Agrarians in 1927–1929 (pp. 117-131) PDF

Pavel MAREK: Avanturista, nebo oběť? K životním osudům jednoho pravoslavného vladyky v období totalitních režimů / Adventurist or Victim? Concerning the Life Fortunes of One Squire in the Time of the Totalitarian Regime (pp. 132-170) PDF

David PAPAJÍK: Obraz Slovenského národního povstání v česky psaných československých a českých učebnicích dějepisu z let 1945 – 2015 / The Picture of the Slovak National Uprising in the Czech-written Czechoslovak and Czech history textbooks, from the years 1945–2015 (pp. 171-180) PDF