Rok 2014

01/2014

OBSAH / CONTENTS 2014-01

Štúdie, články / Studies, Articles

Marcin SZYMA: Trzynastowieczne krużganki i kaplica grobowa w Lubiniu. Z badań nad związkami architektury i liturgii w średniowiecznych opactwach benedyktynów w Polsce / Thirteenth-Century Cloister with a Burial Chapel in Lubin. Research on the Relationship of Architecture and Liturgy in Medieval Benedictine Abbeys in Poland (pp. 6-18)

Agnes RITOÓK: The Benedictine Monastery of Zala/Zalavár (Hungary) / Benediktínsky kláštor v Zale/Zalavári (pp. 19-47)

Michaela KALINOVÁ: Benediktínske kláštory na Slovensku a ich pamiatkové hodnoty / Benedictine Monasteries in Slovakia and their Heritage Value (pp. 48-72)

Naďa KIRINOVIČOVÁ: Prehľad pamiatkových obnov troch benediktínskych kláštorov na Slovensku / Overview of Three Benedictine Monasteries’ Renovations in Slovakia (pp. 73-88)

Diskusie, polemiky / Discussions, Polemics

GABRIEL HUNČAGA OP: Slovenské štvrťstoročie s cirkevnými dejinami / A Slovak Quarter Century with the Church’s History (pp. 89-100)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Inventio Sanctae Crucis : Kyriakova legenda o objavení svätého kríža / Inventio Sanctae Crucis : The Kyriakos Legend of the Discovery of the True Cross (pp. 101-118)

Rozhovory / Interviews

Kláštor ako symbol hodnôt ľudskej existencie. Rozhovor s benediktínom Michalom Gronowskim / Monastery as a Symbol of the Values of Human Existence. Interview with the Benedictine Michał Gronowski (pp. 119-125)

Recenzie / Reviews (pp. 126-140)

Anotácie, nové knihy /Annotations, New books (pp. 141-157)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 158-162)

Internetové odkazy / Web links (pp. 163-167)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 01/2014

02/2014

OBSAH / CONTENTS2014-02

Štúdie, články / Studies, Articles

Juraj DVORSKÝ: Literárnovedné koncepty pamäti / Literary-Scientifi Concepts of Memory (pp. 176-186)

Andreea MÂRZA: Ignác Batthyány a Imrich Dániel : okolnosti založenia historickej knižnice v Alba Iulii / Ignac Batthyany and Imre Daniel : Circumstances of the Establishment of the Historical Library in Alba Iulia (pp. 187-196)

Ján GOLIAN: Vybrané rodinné zvyky v slovenskej vidieckej spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia (na príklade Podpoľania) / Selected Family Customs in the Slovak Rural Society at the Turn of the 19th and 20th Centuries (by Way of Example of the Podpoľanie Region) (pp. 197-220)

Diskusie, polemiky / Discussions, Polemics

Helena VELIČKOVÁ: Pohled grafologie na osobnost mladého uherského a českého panovníka Ladislava Pohrobka / The Personality of the Young Hungarian and Bohemian Monarch, Ladislaus Posthumous, from the Perspective of Graphology (pp. 222-237)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Lampert z Hersfeldu : Veľké nemecké putovanie do Jeruzalema v rokoch 1064 – 1065 / Lambert of Hersfeld : The Great German Pilgrimage to Jerusalem of 1064–1065 (pp. 238-251)

Rozhovory / Interviews

Rozhovor s profesorem Milošem Traplem: „Působení na univerzitě je dnes svobodnější.“ / Interview with Prof. Miloš Trapl: “Work at the University is Now Freer” (pp. 252-259)

Recenzie / Reviews (pp. 260-282)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 283-305)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 306-327)

Internetové odkazy / Web links (pp. 328-335)

Pokyny pre autorov / Guidelines for contributors (pp. 336-337)

Publication Ethics and Malpractice Statement (p. 338)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 02/2014

Supplementum 2014

OBSAH / CONTENTS2014-s

Studies, Articles

Peter OLEXÁK: Changes in Religious Behaviour in the Nineteenth Century (pp. 3-25) PDF

Radomír VLČEK: Pavel Tretyakov and the Origin of his Fine Art Gallery On the Nascence of Russian Art Patronage (pp. 26-45) PDF

Vadim ZADUNAJSKI: Basic Features of the Ukrainian Cossacks’ Paramilitary Life in the Late 19th and Early 20th Centuries (pp. 46-57) PDF

Pavel MAREK - Jurij DANILEC: Contribution to the Knowledge of Archbishop Sawatij’s Activities in Subcarpathian Ruthenia in the First Half of the 20th Century (pp. 58-79) PDF

Discussions, Polemics

Josep María BARNADAS: On the Proper Place for the Study of the Church History (pp. 80-95) PDF

 

Publication Ethics and Malpractice Statement (pp. 97-98)