Rok 2013

01/2013

2013-01

OBSAH / CONTENTS

Štúdie, články / Studies, Articles

Michal HABAJ: Renesančná Európa na sever od Álp a Herodotos / Renaissance Europe North of the Alps and Herodotus (pp. 6-19)

Daniel HAAS KIANIČKA: Freiseisenovci z Kremnice ako predmet výskumu dejín rodiny / The Freiseisens of Kremnica as the Subject of Family History Research (pp. 20-34)

Radomír VLČEK: Pavel Treťjakov a vznik jeho galerie výtvarných umění. Ke genezi ruského uměnovědného mecenátu / Pavel Tretyakov and the Establishment of His Art Gallery. On the Genesis of the Russian Art Historical Patronage (pp. 35-51)

Diskusie, polemiky / Discussions, Polemics

Josep María BARNADAS: O náležitom mieste štúdia dejín Cirkvi / On the Proper Place for the Study of the Church History (pp. 52-66)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Evagrius z Pontu : Myšlienky / Evagrius of Pontus : Sentences (pp. 67-93)

Rozhovory / Interviews

Rozhovor s profesorom Andrzejom Chwalbom: „Neexistuje objektívna historiografia“ (Jagielonská univerzita v Krakove) / “There Is No Impartial Historiography.” Interview with Professor Andrzej Chwalba (pp. 94-99)

Recenzie / Reviews (pp. 100-116)

Anotácie, nové knihy /Annotations, New books (pp. 117-141)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 142-164)

Internetové odkazy / Web links (pp. 165-168)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 01/2013

02/2013

OBSAH / CONTENTS 2013-02

Štúdie, články / Studies, Articles

Miklós HALMÁGYI: Gericht auf Erden, Gnade im Himmel. Hagiografische Kontexte der mittelalterlichen Urteile / Sentence on Earth, Grace in Heaven. Historiographical Contexts of Medieval Judical Judgements (pp. 176-189)

Miroslav HUŤKA: Uhorskí augustiniáni v historickej a literárnej spisbe (s prihliadnutím na územie Slovenska) / Hungarian Augustinians in Historical and Literary Writings (with Regard to the Territory of Slovakia) (pp. 190-206)

Sylwia KONARSKA-ZIMNICKA: ‘Such dances are not reproved’ – or the Matter of Consent for Dance in the Middle Ages and Early Modern Era / „Takéto tance nie sú zakázané“ – alebo odobrenie tanca v stredoveku a ranom novoveku (pp. 207-217)

Vadim ZADUNAJSKI: Základné črty polovojenského života ukrajinských kozákov na konci 19. a začiatku 20. storočia / Basic Features of the Ukrainian Cossacks’ Paramilitary Life in the Late 19th and Early 20th Centuries (pp. 218-231)

Marek ŠMÍD: Příspěvek ke vztahu Čechů a Slováků po vzniku společného československého státu v roce 1918 / Contribution to the Relations between the Czechs and Slovaks after the Establishment of Their Common Czechoslovak State in 1918 (pp. 232-259)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Humbert z Romans OP : Výklad reguly sv. Augustína / Humbert of Romans OP : Commentary on the Rule of Saint Augustine (pp. 260-287)

Rozhovory / Interviews

Rozhovor s profesorem Pavlem Markem: „Vůdčí myšlenkou mého úsilí je zůstat vždy spravedlivým a objektivním.“ / Interview with Prof. Pavel Marek: “The Leading Idea of My Efforts is to Always Remain Impartial and Objective.” (pp. 288-296)

Recenzie / Reviews (pp. 297-310)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 311-326)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 327-333)

Internetové odkazy / Web links (pp. 334-338)

Pokyny pre autorov / Guidelines for contributors (pp. 339-340)

Publication Ethics and Malpractice Statement (pp. 341-342)


 ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 02/2013

Supplementum 2013

OBSAH / CONTENTS 2013-s

Štúdie, články / Studies, Articles

Heidemarie UHL: On the Culture of Memory. Why Do Societies Remember? (pp. 3-13) PDF

Marta SENDEKOVÁ: The Persecution of Christians in the Roman Army in the Late 3rd and Early 4th Century (pp. 14-24) PDF

Gabriel Peter HUNČAGA OP: Books, Libraries and the Dominicans in the 13th and 14th Centuries (pp. 25-44) PDF

Martin TRIBULA: Non-traditional Medieval Depictions of the Holy Trinity in Slovakia (pp. 45-63) PDF

Filip LAMPART: Judicial Duel in the Spiš Law (pp. 64-78) PDF

Jaroslav NEMEŠ: The Triumph of the Baroque Piety : The Last Humanist Bishop in Hungary (pp. 79-100) PDF

 

Publication Ethics and Malpractice Statement (pp. 101-102)