Rok 2011

01/2011

2011-01

OBSAH / CONTENTS

Štúdie, články / Studies, Articles

Beáta VIDA: Fundačný proces rehole cistercitov v Uhorsku / Foundation process of the Order of Cistercians in Hungary (pp. 7-32)

Martin TRIBULA: Netradičné stredoveké zobrazenia Svätej Trojice na Slovensku / Non-traditional Medieval Depictions of the Holy Trinity in Slovakia (pp. 33-51)

Peter SKOKAN: Luxus alebo nevyhnutnosť? K niektorým aspektom sociálneho zákonodarstva v edvardiánskej Británii / Luxury or Necessity? Some Aspects of Social Legislation in Edwardian Britain (pp. 52-87)

Martin LUPČO: Religiozita pravoslávnych veriacich v slovenskej spoločnosti / Religiosity of the Orthodox Faithful in the Slovak Society (pp. 88-107)

Diskusie, polemiky / Discussions, Polemics

Jindřich Zdeněk CHAROUZ: Zasvěcený život tváří v tvář laické společnosti českých zemí „dlouhého“ 19. století / Consecrated Life Face to Face with the Lay Society of the Czech Lands in the “Long” 19th Century (pp. 108-114)

Rozhovory / Interviews

Je filozofia histórie potrebná pre historikov? Rozhovor s prof. Paulom A. Rothom / May Philosophy of History Be Useful for Historians? Interview with Prof. Paul A. Roth (University of California, Santa Cruz) (pp. 115-121)

Recenzie / Reviews (pp. 122-134)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 135-160)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 161-165)

Internetové odkazy / Web links (pp. 166-174)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 01/2011

02/2011

2011-02

OBSAH / CONTENTS

Štúdie, články / Studies, Articles

Heidemarie UHL: O kultúre pamäti. Prečo sa spoločnosti pamätajú? / On the Culture of Memory. Why Do Societies Remember? (pp. 181-192)

Tomáš KOPTÁK: Cisterciti v Spišskom Štiavniku a život v tzv. Mariánskej doline / Cistercians in Spišský Štiavnik and Life in So-called Marian Valley (pp. 193-211)

Gabriel Peter HUNČAGA: Knihy, knižnice a dominikáni 13. a 14. storočia / Books, Libraries and the Dominicans in the 13th and 14th Centuries (pp. 212-232)

Andrea POKLUDOVÁ: Die Rolle der Erinnerungskultur für das Kollektivgedächtnis der Einwohner aus den multiethnischen Regionen am Ende des 19. Jahrhunderts (am Beispiel von Hans Kudlichs Denkmälern) / The Role of Memorial Culture in the Collective Memory of the Inhabitants of Multi-ethnic Areas in the Late 19th Century (by Way of Example of Hans Kudlich Monuments) (pp. 233-259)

Spomienka / Memorial

Igor LISOVÝ: Amicus certus in re incerta cernitur. Vzpomínka na profesora Jana Buriana (1929 – 2011) / Amicus certus in re incerta cernitur. The Memory of Prof. Jan Burian (1929 – 2011) (pp. 260-271)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Svedectvo hájnického farára Mateja ako prameň k dejinám Zvolena / Testimony of Priest Matthias from Hájniky as a Source of Church History of Zvolen (pp. 272-278)

„Národní povaha Slováků“ od Mikuláša Dohnányho / “The National Character of Slovaks” from Nicholas Dohnány (pp. 279-285)

Rozhovory / Interviews

Kultúrne dejiny boli do Rakúska dovezené zvonku. Rozhovor s profesorom Albertom Lichtblauom / Cultural History has been Imported to Austria from Abroad. Interview with Professor Albert Lichtblau (Paris-Lodron-Universität, Salzburg) (pp. 286-291)

Recenzie / Reviews (pp. 292-317)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 318-336)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 337-343)

Internetové odkazy / Web links (pp. 344-350)


ABSTRAKTY

Čítať ďalej: 02/2011